Innovationsstöd för de gröna näringarna

Rundabordsmöte

Innovationsstöd för de gröna näringarna Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Innovationsstöd för de gröna näringarna – Hur nyttjas EIP-instrumentet i Sverige?

KSLA:s forskningspolitiska kommitté har i ett antal aktiviteter genom åren sökt stimulera diskussion om hur det svenska innovationssystemet för de gröna näringarna kan utvecklas. Därvid har också utnyttjandet av de möjligheter som ges inom Horisont 2020 och dess föregångare diskuterats.

Olika europeiska policys som berör de gröna näringarna, bl.a. inom forsknings- och innovationspolitik och den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP), närmar sig varandra genom nya satsningar och samarbetsformer. I Horisont 2020 finns betydande resurser avsatta inom Utmaning 2 (Livsmedel, jordbruk, vatten, skog, m.m.) vilka relaterar till s.k. operationella grupper inom det europeiska innovationspartnerskapet EIP Agri. I det svenska Landsbygdsprogrammet för 2014–2020 har 440 miljoner kronor avsatts för stöd till innovationsprojekt inom ramen för EIP-instrumentet. Det uttalade syftet från den dåvarande regeringen var att ge stöd till projekt som kan ge förbättrad lönsamhet för primärproduktion inom lantbruk och trädgård.

Det svenska EIP-programmet hanteras av Jordbruksverket. En innovationssupport har etablerats som stöd till projektägare. En rådgivande kommitté ger råd beträffande vilka projektförslag som bör få stöd. Kommittén har hittills behandlat projektförslag vid ett möte 31 maj, därefter i början av september.

Syftet med rundabordssamtalet är att diskutera hur det svenska EIP-programmet utnyttjas. Ligger det i linje med de intentioner som funnits och de förväntningar som byggts upp? Vilken typ av projekt kan prioriteras inom det regelverk som nu är på plats? Vilka möjligheter finns till justeringar? Hur utnyttjas EIP-instrumentet i andra länder?

För mer information och program se ovanstående PDF-fil.

 


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…