Jordbruket och landskapet

Akademisammankomst

Jordbruket och landskapet Mer information

Filminspelning från sammankomsten kan ses via denna länk!

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

Jordbruket och landskapet

Landskapet är viktigt för oss – vi brukar det, vi lever och vistas i det, det ger oss identitet och rötter. Odlingslandskapet är givetvis livsviktigt, eftersom vår mat produceras där. Landskapet ger oss också många andra värden – skönhet och naturupplevelser, kulturminnen, rekreation och hälsa. Jordbrukets utveckling är centralt för landskapets utveckling och de senaste decennierna har förändringar i jordbruket lett till dramatiska förändringar i odlingslandskapet. Gårdarna blir snabbt färre och större, betesdjuren minskar, vissa bygder marginaliseras. Förändringarna påverkar oss på många sätt – genom ekonomiska och sociala förutsättningarna för lantbrukare, genom minskning av den biologiska mångfalden och sämre möjligheter att bevara vårt natur- och kulturarv och förstå vår agrara historia och vårt samhälle.

Mot bakgrund av detta vill vi diskutera förändringarnas orsaker och om vi har möjlighet att påverka utvecklingen. Många företag avvecklas, andra växer. Vad kan den enskilde bonden göra? Finns det tid och resurser att bruka små, avlägsna skiften och sköta betesmarker eller stenmurar för dem som blir kvar? Vilka effekter ger jordbrukspolitiken på landskapets helhet och miljö? Kan vi med hjälp av politiska styrmedel få de landskapets ekosystemtjänster som marknaden inte ger oss? Kan vi främja jordbrukets produktion av landskapets kollektiva nyttigheter med miljöersättningar?

Många – men inte alla – faktorer ligger utanför lantbrukarnas och myndigheternas kontroll. Problemen är komplexa och lösningarna måste vara flexibla och spänna över många fält, över många myndigheter och vetenskapliga ämnen, över marknad och politik. Denna akademisammankomst är en avspark som syftar till att ge oss kloka tankar och idéer för den landskapskommitté som startar nästa år. Vår akademi kan då bli en mötesplats där lantbrukare, forskare, myndigheter, politiker och andra intresserade kan diskutera det landskap vi alla vistas i och är beroende av.

Filminspelning från sammankomsten kan ses via denna länk!

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan