Kan fiskar känna smärta och uppleva lidande?

Konferens

Kan fiskar känna smärta och uppleva lidande? Mer information
Mer information

SLU-rapport: Fiskar kan känna smärta och uppleva lidande! 2011-06-16

Se konferensen på film här!

Fisk har nyttjats av människan som livsmedel sedan urminnes tider och har varit ett vanligt bytesdjur, som i modern tid dessutom blivit till människans nytta och nöje som försöksdjur, sällskapsdjur och genom sportfiske en källa till rekreation.

Vi har länge saknat kunskap om fiskens kapacitet att känna smärta och uppleva lidande. I dag vet vi mer om fiskens fysiologi och mentala förmåga och om hur den upplever stress och smärta, vil-ket kan ha betydelse för fiskars välfärd och lagstiftning. Fiskar omfattas idag inte av en samlad lagstiftning, även om det för försöksfisk och odlad fisk finns en reglering som saknas för vildfångad fisk.

Konferensens syfte är att belysa kunskapsläget och identifiera kunskapsluckor. Konferensen dokumenteras, och dokumentationen överlämnas till Jordbruksverket. Förmiddagen handlar om fiskens biologiska förutsättningar att registrera och uppleva smärta och eventuellt lidande. Eftermiddagen ägnas åt att diskutera vårt traditionella sätt att se på fisk och den moderna människans ökade intresse för fiskens välfärd. Dagen avslutas med en paneldebatt om framtidsvisioner för fiskens välfärd.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) och Centrum för vilt- och fiskforskning (CFW), båda vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), samt Scand-LAS (Scandinavian Society for Laboratory Animal Science), Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Kungl. Skogs- och lantbruksakademien (KSLA).

Alla intresserade är välkomna att delta i konferensen om fiskens välfärd.


Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred…

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute, will present the broad picture of the Institute’s visions – in the hope of stimulating Swedish research activities on the perennial vision.

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute,…

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina påverkar livsmedelsförsörjningen. KSLA diskuterar vid ett expertseminarium följdverkningarna på livsmedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina.

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion…

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for about 15 % of greenhouse gases and ruminants are a significant contributor.

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for…