Kan fiskar känna smärta och uppleva lidande?

Konferens

Kan fiskar känna smärta och uppleva lidande? Mer information
Mer information

SLU-rapport: Fiskar kan känna smärta och uppleva lidande! 2011-06-16

Se konferensen på film här!

Fisk har nyttjats av människan som livsmedel sedan urminnes tider och har varit ett vanligt bytesdjur, som i modern tid dessutom blivit till människans nytta och nöje som försöksdjur, sällskapsdjur och genom sportfiske en källa till rekreation.

Vi har länge saknat kunskap om fiskens kapacitet att känna smärta och uppleva lidande. I dag vet vi mer om fiskens fysiologi och mentala förmåga och om hur den upplever stress och smärta, vil-ket kan ha betydelse för fiskars välfärd och lagstiftning. Fiskar omfattas idag inte av en samlad lagstiftning, även om det för försöksfisk och odlad fisk finns en reglering som saknas för vildfångad fisk.

Konferensens syfte är att belysa kunskapsläget och identifiera kunskapsluckor. Konferensen dokumenteras, och dokumentationen överlämnas till Jordbruksverket. Förmiddagen handlar om fiskens biologiska förutsättningar att registrera och uppleva smärta och eventuellt lidande. Eftermiddagen ägnas åt att diskutera vårt traditionella sätt att se på fisk och den moderna människans ökade intresse för fiskens välfärd. Dagen avslutas med en paneldebatt om framtidsvisioner för fiskens välfärd.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) och Centrum för vilt- och fiskforskning (CFW), båda vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), samt Scand-LAS (Scandinavian Society for Laboratory Animal Science), Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Kungl. Skogs- och lantbruksakademien (KSLA).

Alla intresserade är välkomna att delta i konferensen om fiskens välfärd.


What is a sustainable diet? The protein shift – challenges and opportunities

9 Nov: In this seminar we address nutritional, environmental, and political aspects of producing plant-based proteins and foods, and discuss possible paths forward to sustain balance between human and planetary health.

What is a sustainable diet? The protein shift – challenges and opportunities

9 Nov: In this seminar we address nutritional, environmental, and political aspects…

Akademisammankomst med presentation av nya svenska ledamöter

8/12: Dagen är avsedd att på ett avspänt sätt välkomna de nya svenska ledamöterna in i akademiens arbete och gemenskap.

Akademisammankomst med presentation av nya svenska ledamöter

8/12: Dagen är avsedd att på ett avspänt sätt välkomna de nya…

Kompetensförsörjning – nyckelfråga för utveckling av livsmedelsproduktion i Sverige

27/10: Biologiska resurser ska hanteras i ett hållbart system inom primärproduktion, förädling och försäljning och för detta krävs kompetens på olika nivåer. Kommittén för kompetensförsörjning bjuder in till slutseminarium.

Kompetensförsörjning – nyckelfråga för utveckling av livsmedelsproduktion i Sverige

27/10: Biologiska resurser ska hanteras i ett hållbart system inom primärproduktion, förädling…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…