Koll på kolet!

Seminarium

Under året har två projekt inom ramen för KSLA:s kommitté för markkol och klimatnytta genomförts för att skaffa koll på kolet i livsmedelskedjan, både på gårdsnivå och på nationell nivå. Att förstå och beskriva hur jordbruket och de efterföljande länkarna i livsmedelskedjan förmår ta vara på den skapade resursen är helt centralt för att kunna optimera värdekedjan ur både produktivitets-, miljö- och klimataspekt. Resultatet redovisas i webbinariet ”Koll på kolet! En resa i tre dimensioner”, välkommen!


Koll på kolet! Mer information
Mer information

Det kol som med hjälp av energi från solen binds in i jordbruksgrödorna lämnar gården i form av råvaror till livsmedel, foder, energi eller andra biobaserade råvaror. En stor andel av det infångade kolet återgår också till luften genom att växtresterna bryts ned, medan en mindre del lagras in som mer stabilt markkol. Under året har två projekt inom ramen för KSLA:s kommitté för markkol och klimatnytta genomförts för att skaffa koll på kolet i livsmedelskedjan, både på gårdsnivå och på nationell nivå. Att förstå och beskriva hur jordbruket och de efterföljande länkarna i livsmedelskedjan förmår ta vara på den skapade resursen är helt centralt för att kunna optimera värdekedjan ur både produktivitets-, miljö- och klimataspekt.

I ett öppet webbinarium på KSLA presenteras nu båda dessa arbeten. Lars Törner, LT Miljö, och Jan Larsson, Calumi AB, har arbetat på gårdsnivå och tagit fram en modell för att beskriva kolbalansen. Hur mycket kol binds i skörd och skörderester, hur mycket går förlorat och vilken är potentialen att öka kolinbindningen?

I en unik rapport har Gunnar Rundgren sammanställt kolflödet i den svenska livsmedelskedjan. Hur mycket kol importeras och exporteras, hur mycket äter vi, vad försvinner i avlopp och avfall? Gunnar Rundgrens rapport, som kommer att mailas till anmälda deltagare före webbinariet, kan ge en vertikal beskrivning av kolets väg i värdekedjan för livsmedel i Sverige.

Välkommen till att medverka i detta webbinarium, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade ges tillfälle att reflektera över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och över värdet av att bättre kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Det finns ett begränsat antal platser för den som vill delta i mötet på plats på KSLA. Observera att fysiskt deltagande endast gäller om man är fullvaccinerad eller har antikroppar mot Covid.


What is a sustainable diet? The protein shift – challenges and opportunities

9 Nov: In this seminar we address nutritional, environmental, and political aspects of producing plant-based proteins and foods, and discuss possible paths forward to sustain balance between human and planetary health.

What is a sustainable diet? The protein shift – challenges and opportunities

9 Nov: In this seminar we address nutritional, environmental, and political aspects…

Akademisammankomst med presentation av nya svenska ledamöter

8/12: Dagen är avsedd att på ett avspänt sätt välkomna de nya svenska ledamöterna in i akademiens arbete och gemenskap.

Akademisammankomst med presentation av nya svenska ledamöter

8/12: Dagen är avsedd att på ett avspänt sätt välkomna de nya…

Kompetensförsörjning – nyckelfråga för utveckling av livsmedelsproduktion i Sverige

27/10: Biologiska resurser ska hanteras i ett hållbart system inom primärproduktion, förädling och försäljning och för detta krävs kompetens på olika nivåer. Kommittén för kompetensförsörjning bjuder in till slutseminarium.

Kompetensförsörjning – nyckelfråga för utveckling av livsmedelsproduktion i Sverige

27/10: Biologiska resurser ska hanteras i ett hållbart system inom primärproduktion, förädling…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…