Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

Akademisammankomst

KSLA:s viktigaste resurs är våra ledamöter, som bidrar till verksamheten med kunskaper, erfarenheter, initiativ, idéer och nätverk. Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.

Endast för akademiens ledamöter.


Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen Mer information
Mer information

KSLA:s uppgift är att med stöd av ”vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet”. I arbetet för att stärka de areella näringarnas förmåga att möta framtida utmaningar och bidra till helhetssyn i frågorna som diskuteras är respekten för olika uppfattningar och skilda kompetenser avgörande. Ledamotskårens breda erfarenhetsbas i kombination med akademiens värdegrund är en garant för detta.

Ledamöterna bidrar till att göra KSLA till en mötesplats för vetenskap och praktisk beprövad erfarenhet. Komplexa frågor diskuteras i större och mindre grupper med målet att komma närmare en lösning. Som akademiledamot representerar man sig själv och man är invald baserat på olika personliga erfarenheter, kompetenser och förhållningssätt. Det är ledamöterna som avgör vilka frågor akademien ska arbeta med.

En mångfald av kunskaper, insikter och erfarenheter är avgörande för en kraftfull diskussion, och välkomnas. Genom att få möjlighet att ta del av andras erfarenheter och tankar klarnar sammanhang och ny kunskap uppstår. Varmt välkomna till sammankomsten och KSLA!

——————————————————————————————————————

Presentationen av de fem nyinvalda internationella ledamöterna sker vid ett separat seminarium den 29 januari 2024.


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…