Landsbygdernas förutsättningar i kunskapssamhället

Rundabordsmöte

Landsbygdernas förutsättningar i kunskapssamhället Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Landsbygdernas förutsättningar i kunskapssamhället

Sverige upplever en stark urbanisering och kunskapssamhället understödjer en utveckling mot tätare miljöer. Samtidigt finns stora möjligheter och potentialer utanför dessa täta miljöer. Hur kan dessa potentialer tas till vara?

Den Parlamentariska landsbygdskommittén har i uppdrag att lämna förslag till en sammanhållen nationell politik för hållbar utveckling av Sveriges landsbygder. Den nya politiken ska bidra till tillväxt, företagande, sysselsättning och boende i attraktiva landsbygder. Förslag till en sammanhållen nationell politik ska inbegripa övergripande mål samt vilka åtgärder som behövs för att uppnå målen.

För att identifiera såväl hinder som möjligheter för verksamheter och boende i Sveriges landsbygder bjuder Parlamentariska landsbygdskommittén i samarbete med KSLA in till ett forskarseminarium och en rundabordsdiskussion om landsbygdernas förutsättningar i kunskapssamhället.

Vilka verksamheter kan utvecklas i de mer glesa miljöerna? Vilka strategier är framgångsrika? Hur kan staten på bästa sätt främja en utveckling som tar vara på utvecklingspotentialen utanför de täta miljöerna?

 

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

 


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…