Landskap för mångbruk – vad kan vi lära av England?

Seminarium

Landskap för mångbruk – vad kan vi lära av England? Mer information
Mer information

Planering, förvaltning och skydd av landskap, och landskap som mötesplats för många intressen – det är vad en ny bok från Forskningsrådet Formas handlar om. Boken heter Landskap för mångbruk, Erfarenheter från England. Den är skriven av Ingrid Sarlöv Herlin, som är professor i landskapsplanering vid SLU i Alnarp. Hon har under flera år vistats vid universitet i England och är specialist på den europeiska landskapskonventionen.

Vad kan vi i Sverige lära av England när det gäller landskapsförvaltning? Vad motiverar en bok full med engelska exempel? Svaret är att England ligger före Sverige när det gäller att genomföra idéerna i den europeiska landskapskonventionen. Landskap med särskilda skydd i England är intressanta för att man har kunnat utveckla samverkan och innovativa lösningar specifika för varje område, och för att boende och näringsidkare deltar. I de här områdena arbetar man också aktivt för att föra ut kunskap till allmänheten – om landskap, brukande, natur, kultur, hållbarhet och miljö. Exemplen från England kan inspirera alla som kommer i kontakt med landskapsfrågor – myndigheter, organisationer, lärare, forskare, studenter och enskilda.

Boken Landskap för mångbruk, Erfarenheter från England (ISBN 978-91-540-6065-8) går att beställa till specialpris i samband med seminariet.

Program

Moderator
Jan-Olof Helldin, Centrum för biologisk mångfald

13.30 Registrering och kaffe
14.00 Välkomna
Åke Barklund, Akademisekreterare och VD, KSLA
14.10 Helhetssyn på landskapet – vad säger landskapskonventionen?
Leif Gren, Riksantikvarieämbetet
14.20 Huvudtankar i boken Landskap för mångbruk – som författaren ser det
Ingrid Sarlöv Herlin, Sveriges lantbruksuniversitet
14.40 Bokens betydelse för fortsatt forskning
Urban Emanuelsson, Sveriges lantbruksuniversitet
14.50 Bensträckare
15.00 Vilken nytta kan en landskapsförvaltare ha av bokens idéer?
Johanna MacTaggart, Svenska Man and Biosphere-programmet
Birgitta Lundh, Länsstyrelsen i Södermanlands län
Hans-Erik Eriksson, Flens kommun
Bette Lundh Malmros, Stockholms läns landsting
15.35 Natur och kultur – integration som ger inspiration
Urban Emanuelsson, Sveriges lantbruksuniversitet
15.50 Tid för ytterligare frågor
16.00 Avslutning och mingel med tilltugg


Seminariet arrangeras med stöd av Forskningsrådet Formas.


Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med två exempel i potatis. Rapporten presenteras och analyseras vid seminariet

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett…

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA har utarbetat en lista med 39 mer eller mindre realistiska förslag hur det praktiska skogsbruket kan förändras. Detta diskuteras vid Skogsavdelningens överläggning.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och…

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av EU:s Gröna given diskuteras vid detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av…