Landskapsnoden – En oberoende arena vid KSLA för dialog om landskapet

Workshop

Landskapsnoden – En oberoende arena vid KSLA för dialog om landskapet Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter!

Landskapsnoden – En oberoende arena vid KSLA för dialog om landskapet

Landskapets betydelse för en god samhällsutveckling har kommit att uppmärksammas allt mer i takt med ökade insikter om hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Vikten av en helhetssyn på landskap har också manifesterats i den europeiska landskapskonventionen och genomsyrar även många andra nationella och internationella styrdokument, som till exempel EU:s vattendirektiv.

Landskapet är den allmänning där vi lever våra liv och där många olika verksamheter ska samsas, bland annat jord- och skogsbruk, vind- och vattenkraft, rennäring, industrier, infrastruktur, stadsbyggnad och friluftsliv. I landskapet verkar med andra ord många olika människor på olika sätt och med olika perspektiv, värderingar och mål. Utmaningen handlar om att samtidigt ta tillvara landskapets många olika värden och funktioner, det vill säga att nå ett långsiktigt hållbart mångbruk av och i landskapet.

Under en längre tid har KSLA fört diskussioner, internt och externt, om att etablera en kvalificerad och oberoende arena där myndigheter, organisationer, företag och allmänhet kan mötas för samtal och kunskapsutbyte om landskapet. Akademien har engagerat sig eftersom många ledamöter är övertygade om att jord- och skogsbrukare och markägare som brukare av landskapet måste vara med där landskapsfrågor diskuteras. Under 2014 genomförs därför ett projekt med syfte att uppmärksamma frågor som rör landskapet och utreda om, och i så fall hur, KSLA ska etablera en sådan arena.

Som ett första steg i projektet anordnas den 15 maj 2014 en intern workshop för KSLA:s ledamöter med syfte att diskutera grundläggande frågor, som till exempel: Är KSLA rätt aktör att ta det här initiativet och i så fall varför? Hur skulle en vision för en sådan verksamhet kunna se ut? Och hur går vi vidare för att engagera KSLA:s ledamöter, tillsammans med andra aktörer och intressenter, i ett sådant arbete?

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.