Landskapsperspektiv – hur gör det skillnad?

Seminarium om Europeiska landskapskonventionen och dess genomförande i Sverige

Sverige har nyligen ratificerat den Europeiska landskapskonventionen (ELC). Den understryker att landskapet är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. I landskapet möts många olika värden och anspråk – kulturella, ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska. Landskapet definieras som ”Ett område sådant det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av samspelet mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer. Syftet med landskapskonventionen är att verka för landskapets planering, förvaltning och skydd genom att betrakta landskapet i ett helhetsperspektiv och inte uppdelat på olika sektorer.

Landskapet är den arena där alla enskilda politikområden slutligen sammanfaller och det är därmed med bas i ett landskapsperspektiv som de goda lösningarna måste utformas. Landskapet kan alltså ses som en materialisering av sociala relationer samt politiska och ekonomiska beslut. Landskapsbegreppet har därmed en stor potential men behöver förtydligas och göras operativt för att den europeiska landskapskonventionen skall kunna verka på ett bra sätt i Sverige, inom många områden, t.ex. planering och förvaltning.

Landskapet är inget sektorsintresse utan i sanning ett tvärsektoriellt intresse – ett område där olika sektorsintressen och aktörer ska samsas och samverka. Det finns ingen enskild aktör som har ett uttalat ansvar för landskapet. Ansvaret delas av flera aktörer på flera olika nivåer – det finns således många ”sakägare” i landskapet som behöver komma till tals.

Vi behöver föra en diskussion utifrån landskapsbegreppet hur kunskap och kunskapsproduktion om landskap ser ut i Sverige och hur denna kunskap kan förstås och nyttiggöras. Vi behöver också en diskussion om forskning kring landskap och om forskningens tillämpning.

Akademierna utgör i kraft av fristående, fritänkande institutioner ett viktigt komplement till de centrala myndigheternas arbete när det gäller att utveckla tillämpningen av konventionen i Sverige. Särskilt viktiga är akademiernas medverkan i frågor som rör kunskapsproduktion och begreppsutveckling.

Tillsammans vill nu KSLA, KVHAA och RAÄ anordna ett inledande seminarium om landskapskonventionen och dess genomförande i Sverige under rubriken ”Landskapsperspektiv – hur gör det skillnad?”.

Seminariet vänder sig till de remissinstanser som svarade på remissen om genomförande av landskapskonventionen, representanter från forskarvärlden och övriga intresserade.

Seminariet webbsänds
Användarnamn: ksla
Lösenord: ksla
Under View conferences (rullist längst upp till vänster). Välj Recorded

Problem att se inspelningen?

Klicka på Preferences uppe till höger.
Klicka sen på Recheck properties. Det hjälper i de flesta fall.

Program

Moderator: Karin Schibbye

10.00

Inledning – Jerker Moström
• Landskapskonventionens intentioner – vad betyder den och hur ska den tolkas? Vilka förhoppningar är realistiskt att knyta till konventionen?

Svensk landskapsplanering i historiskt perspektiv – Erik Casten Carlberg
• På vilket sätt kan landskapskonventionen bli en nytändning för planeringen av våra landskap? Vilka är de avgörande framgångsfaktorerna?

Hur fångar man ett medborgardeltagande – Marie Stenseke
• Problem och möjligheter.

Hur analyserar man ett landskap – Margareta Ihse
Vad vill vi/behöver vi veta om landskapet? Vilka kunskaper behövs, vilka karaktärer/element behövs, vilken teknik finns?

Diskussion

12.00  Lunch

13.00

Det nya landskapet – Roland Gustavsson
• Hur planerar man nya landskap?

Staden är ett landskap – Anders Bodin
• Hur planerar man urbana landskap för mänskligt välbefinnande

Landskap och infrastruktur – Johnny Hedman
• Nyttan av landskapsperspektivet – exempel från transportplanering

Landskap och vindkraft – Ulrika Åkerlund
• Nyttan av landskapsperspektivet i vindkrafts- och översiktsplanering

Diskussion

14.40  Kaffe

15.00

Namnen i landskapet, en av landskapets många immateriella dimensioner – Lars Erik Edlund
• Landskapets associativa innehåll – det namngivna landskapet

Hur fortsätter vi – Birgitta Johansen
• Tankar om utveckling, samverkan och fortsatta diskussioner

15.40–16.30  Avslutande diskussion

 

iCal Import + Google Calendar