Lantbrukets konkurrenskraft

Akademisammankomst

Lantbrukets konkurrenskraft Mer information
Mer information

Sammankomst för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

Lantbrukets konkurrenskraft – en fråga om kostnadsläge och konsumentförfarande

Se konferensen på film här!

Det svenska jordbruket har i grunden goda förutsättningar att producera bra råvaror till rimliga kostnader, men i dagsläget förlorar svensk primärproduktion marknadsandelar till importvaror. Med sjunkande primärproduktion får livsmedelsindustrin svårare att konkurrera, då volymerna som ska processas sjunker. Ett lantbruk som inte är lönsamt har också mindre möjlighet att leverera ”gemensamma nyttigheter” som levande landsbygd och ekosystemtjänster.

Vid Akademisammankomsten skall vi diskutera vad som skapar konkurrenskraften hos det svenska lantbruket och på vilket sätt den kan stärkas.

I dagsläget pressas det svenska produktionslantbruket bland annat av regler kring djuromsorg och restriktiv lagstiftning för växtskyddsmedel. Men konkurrenskraft är mer än stallmiljö och produktionsmetoder. Vårt lantbruk måste möta konsumenternas önskemål då det gäller matens kvalitet och korta avstånd mellan producent och konsument och dessutom ge goda exempel på hur de råvaror vi producerar, kan tillagas.Konkurrenskraft skapas inte bara på kostnadssidan utan också genom att fokusera på intäkterna. Det är inte säkert att lösningen för att öka en enskild företagares konkurrenskraft är densamma som för att öka konkurrenskraften hos hela branschen.  Det finns goda möjligheter att öka konkurrenskraften, men det kräver att branscherna, myndigheterna och det politiska systemet arbetar vidare inom de respektive områden som de har ansvar för och därmed en möjlighet att påverka, men med god kontakt sinsemellan.

Moderator   Johan Biärsjö, agronom, Hallongården

Program

15.00 Samling, kaffe/te i Oscars källare
15.30 Formell sammankomst
15.45 Överläggningsämne: Lantbrukets konkurrenskraft – en fråga om kostnadsläge och konsumentförtroende
  Lönsamheten i svensk växtodling i ett globalt perspektiv
Anders Krafft, Växtråd
  Svensk grisnäring, en bransch i kris, men med sikte på möjligheterna
Gun Ragnarsson, smågris-/slaktgrisproducent med försäljning både till Scan och under eget varumärke
  Restauranger och konsumenters förväntningar på de svenska råvarorna
Evert Bränd, Brand Marketing & Consulting.
17.00 Bensträckare
17.10 Diskussion
18.00 Ärtsupé

 


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…