Lantbrukets konkurrenskraft

Akademisammankomst

Lantbrukets konkurrenskraft Mer information
Mer information

Sammankomst för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

Lantbrukets konkurrenskraft – en fråga om kostnadsläge och konsumentförfarande

Se konferensen på film här!

Det svenska jordbruket har i grunden goda förutsättningar att producera bra råvaror till rimliga kostnader, men i dagsläget förlorar svensk primärproduktion marknadsandelar till importvaror. Med sjunkande primärproduktion får livsmedelsindustrin svårare att konkurrera, då volymerna som ska processas sjunker. Ett lantbruk som inte är lönsamt har också mindre möjlighet att leverera ”gemensamma nyttigheter” som levande landsbygd och ekosystemtjänster.

Vid Akademisammankomsten skall vi diskutera vad som skapar konkurrenskraften hos det svenska lantbruket och på vilket sätt den kan stärkas.

I dagsläget pressas det svenska produktionslantbruket bland annat av regler kring djuromsorg och restriktiv lagstiftning för växtskyddsmedel. Men konkurrenskraft är mer än stallmiljö och produktionsmetoder. Vårt lantbruk måste möta konsumenternas önskemål då det gäller matens kvalitet och korta avstånd mellan producent och konsument och dessutom ge goda exempel på hur de råvaror vi producerar, kan tillagas.Konkurrenskraft skapas inte bara på kostnadssidan utan också genom att fokusera på intäkterna. Det är inte säkert att lösningen för att öka en enskild företagares konkurrenskraft är densamma som för att öka konkurrenskraften hos hela branschen.  Det finns goda möjligheter att öka konkurrenskraften, men det kräver att branscherna, myndigheterna och det politiska systemet arbetar vidare inom de respektive områden som de har ansvar för och därmed en möjlighet att påverka, men med god kontakt sinsemellan.

Moderator   Johan Biärsjö, agronom, Hallongården

Program

15.00 Samling, kaffe/te i Oscars källare
15.30 Formell sammankomst
15.45 Överläggningsämne: Lantbrukets konkurrenskraft – en fråga om kostnadsläge och konsumentförtroende
  Lönsamheten i svensk växtodling i ett globalt perspektiv
Anders Krafft, Växtråd
  Svensk grisnäring, en bransch i kris, men med sikte på möjligheterna
Gun Ragnarsson, smågris-/slaktgrisproducent med försäljning både till Scan och under eget varumärke
  Restauranger och konsumenters förväntningar på de svenska råvarorna
Evert Bränd, Brand Marketing & Consulting.
17.00 Bensträckare
17.10 Diskussion
18.00 Ärtsupé