Laserskanning av skogsresurser

Akademisammankomst

Laserskanning av skogsresurser Mer information

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Laserskanning av skogsresurser
Nuläge och framtida utmaningar

Lantmäteriet har låtit laserskanna hela Sverige. Från dessa data har Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) producerat skogliga skattningar för bl.a. virkesförråd för varje ruta om 12,5 x 12,5 m i hela landet. Skogsstyrelsen har via konsulter tagit fram ytterligare dataskikt, bl.a. över fuktiga områden med risk för körskador. Alla dessa data finns nu fritt tillgängliga på Skogsstyrelsens hemsida under namnet Skogliga grunddata. SLU har gjort skattningarna med stöd av Riksskogstaxeringens provytor och kvaliteten är på beståndsnivå minst lika bra som den som erhålls vid gängse inventeringar för skogsbruksplanering. Utöver dessa skattningar har flera skogsföretag beställt liknande skattningar från konsultföretag där företagens egna provytor använts.

Denna utveckling för med sig många frågor och vid Skogsavdelningens sammankomst den 11 februari kommer vi att bl.a. diskutera:

  • Hur framställs de skogliga produkterna och vilka förbättringar kan göras?
  • Hur har produkterna kommit till användning?
  • Var bör gränsen för samhällets åtagande gå, både när det gäller framställning och tillhandahållande av data och vad bör lämnas åt marknaden?
  • Hur påverkas den enskilda skogsägaren, virkesmarknaden och fastighetsmarknaden, när bra skogliga data blir allmänt tillgängliga, respektive när motsvarande data tas fram av skogsföretagen även utanför deras egen mark.
  • Vilka samhällsnyttor skulle en upprepad nationell laserskanning kunna medföra för skogsbruket och andra sektorer och vilka andra alternativa datakällor finns det?

För mer information och program, se PDF-inbjudan.

→ Webbsändning:

Vi rekommenderar att du har den senaste versionen av Microsoft Silverlight installerad.
Kontrollera din installation av Silverlight här: www.microsoft.com/getsilverlight/
Obs! Du kan se inspelningen endast med Internet Explorer och Mozilla Firefox.


Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka…

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals.…

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen kommer och hur beredda vi egentligen är den dagen krisen är ett faktum.

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen…

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik som uppmärksammar Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum! Musikens betydelse för människan i olika sammanhang kan knappast överskattas.

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik…