Ledande landsbygd

Akademisammankomst

Ledande landsbygd Mer information

Se videoinspelningen här!

Ledande landsbygd

Frågor om relationerna mellan land och stad kommer allt mer i fokus i forskning, politik och samhällsdebatt. Behovet av en skarpare landsbygdspolitik lyftes inför valet och ökande klyftor mellan stad och land togs upp i debatten om valresultaten. Att sluta kretslopp och att förstå resursflöden mellan land och stad är andra frågor som återkommer. Landsbygders roll för städernas befolkning, och städernas för landsbygdernas återkommer också på mångskiftande sätt: rekreation, turism, (dubbelt) boende, tillgång till marknader, lokal mat, kulturliv och naturupplevelser är exempel.

Vissa landsbygder blomstrar under det att andra har mycket svårt, med prognoser som pekar mot en nästintill omöjlig demografisk situation på sikt. Urbana synsätts genomslag i politik och media påverkar synen på landsbygdernas möjligheter. Samtidigt söker sig kapital och resurser till dynamiska regioner. Hur kan landsbygdernas näringsliv ta del av det?

Inför ett ökat engagemang från KSLA:s sida i frågor om relationerna land och stad arrangerar allmänna avdelningen en sammankomst som tar fasta på olika dimensioner i relationerna mellan stad och land. Demografiska flöden och utvecklingstendenser, gapet i politik och utveckling mellan land och stad och mellan olika landsbygder, medias bilder av landsbygd och landsbygdsbor, kulturens betydelse för landsbygders utveckling och jordbrukets potential är tema vi tar upp för att främja en gemensam diskussion om stad och land.
För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

 


Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med två exempel i potatis. Rapporten presenteras och analyseras vid seminariet

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett…

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA har utarbetat en lista med 39 mer eller mindre realistiska förslag hur det praktiska skogsbruket kan förändras. Detta diskuteras vid Skogsavdelningens överläggning.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och…

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av EU:s Gröna given diskuteras vid detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av…