Marginalmarkernas roll vid genomförandet av Färdplan 2050

Konferens

Marginalmarkernas roll vid genomförandet av Färdplan 2050 Mer information

Marginalmarkernas roll vid genomförandet av Färdplan 2050

EU:s medlemsländer är på väg mot en klimatanpassad energianvändning. Takten i arbetet är bland annat beroende av förutsättningarna i respektive land. Sverige har antagit ett mål som säger att 49 % av vår energianvändning ska vara förnybar år 2020. Med det intar vi tätpositionen i EU. Faktum är att vi redan nu har passerat målsättningen.

Medlemsländerna ska presentera en plan för den fortsatta vägen mot en hållbar energiförsörjning. I Sverige pågår arbetet med att ta fram en färdplan för ett Sverige helt utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050 – Färdplan 2050. Det är en spännande utmaning som i hög grad bygger på en effektiv energianvändning tillsammans med en ökad tillförsel av förnybar energi.

I Sverige och inom EU finns jordbruksmark som läggs i träda eller får växa igen. En del av denna mark är s k marginalmark, d v s mark som har svårt att konkurrera ekonomiskt. Marginalmarker och övrig jordbruksmark som inte utnyttjas blir tillsammans betydande arealer. I Sverige har exempelvis 300 000 ha tagits ur bruk under de senaste 30 åren! Det är marker som skulle kunna användas för produktion av energiråvaror och/eller bioråvaror till industrin.

Dagens uppgift är att försöka hitta dessa markers betydelse för att uppnå ett samhälle utan något nettoutsläpp av växthusgaser.

Du är välkommen till ett seminarium där ett flertal intressanta aspekter kommer att belysas! Kom och lyssna. Det finns möjlighet att ställa frågor till varje föredragshållare och delta i diskussioner under dagen.

Hela programmet finns presenterat i ovanstående PDF-inbjudan.