Markanvändningen i vårt jordbruk – vad betyder den för maten och klimatet?

Seminarium

Markanvändningen i vårt jordbruk – vad betyder den för maten och klimatet? Mer information

Filminspelning
Del 1

Del 2

Under de senaste decennierna har Sveriges livsmedelsimport ökat kraftigt och därmed också vår markanvändning utomlands. Intresset för och omsorgen om den svenska jordbruksmarken har inte tillhört samhällets högst prioriterade frågor. Värdefull åkermark i slättlandskapen bebyggs med hus och vägar och i skogs- och mellanbygderna tas åker- och betesmarker ur produktion och markerna växer igen. Detta innebär att arealer för livsmedelsproduktion försvinner och att jordbruksmarker som är viktiga för att upprätthålla kulturella ekosystemtjänster och biologisk mångfald går förlorade. Det innebär också att möjligheten till ekonomisk utveckling i landsbygderna försämras och därmed påverkas även möjligheten att bibehålla en levande landsbygd.

Lantbrukets status och dess ekonomiska förutsättningar behöver diskuteras som en del av omställningen till en klimatsmart ekonomi. Frågan om en tryggad livsmedelsförsörjning blir alltmer geopolitiskt intressant när mark och vatten blir strategiska resurser, både för livsmedelsproduktion och för en biobaserad ekonomi. Detta innebär såväl utmaningar som möjligheter för svenskt jordbruk och i utvecklingen av svensk jordbrukspolitik.

KSLA:s klimat och markanvändningskommitté (KM2030) anordnar detta seminarium i syfte att diskutera frågor kring jordbrukets framtida markanvändning givet att den inhemska livsmedelsproduktionen behöver öka samtidigt som klimatutsläppen måste minskas. Seminariet är organiserat kring tre aktuella teman där det ges utrymme för åhörardiskussioner i mindre grupper (”bikupor”) där vi samlar in tankar och idéer för vidare användning i KSLA:s kommittéarbete.

För mer information och program se ovanstående PDF-inbjudan.

Avgift 300 kr, ledamöter 150 kr och studenter 0 kr.

Sista anmälningsdag 3 dec.


Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med två exempel i potatis. Rapporten presenteras och analyseras vid seminariet

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett…

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA har utarbetat en lista med 39 mer eller mindre realistiska förslag hur det praktiska skogsbruket kan förändras. Detta diskuteras vid Skogsavdelningens överläggning.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och…

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av EU:s Gröna given diskuteras vid detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av…