Markanvändningen i vårt jordbruk – vad betyder den för maten och klimatet?

Seminarium

Markanvändningen i vårt jordbruk – vad betyder den för maten och klimatet? Mer information

Filminspelning
Del 1

Del 2

Under de senaste decennierna har Sveriges livsmedelsimport ökat kraftigt och därmed också vår markanvändning utomlands. Intresset för och omsorgen om den svenska jordbruksmarken har inte tillhört samhällets högst prioriterade frågor. Värdefull åkermark i slättlandskapen bebyggs med hus och vägar och i skogs- och mellanbygderna tas åker- och betesmarker ur produktion och markerna växer igen. Detta innebär att arealer för livsmedelsproduktion försvinner och att jordbruksmarker som är viktiga för att upprätthålla kulturella ekosystemtjänster och biologisk mångfald går förlorade. Det innebär också att möjligheten till ekonomisk utveckling i landsbygderna försämras och därmed påverkas även möjligheten att bibehålla en levande landsbygd.

Lantbrukets status och dess ekonomiska förutsättningar behöver diskuteras som en del av omställningen till en klimatsmart ekonomi. Frågan om en tryggad livsmedelsförsörjning blir alltmer geopolitiskt intressant när mark och vatten blir strategiska resurser, både för livsmedelsproduktion och för en biobaserad ekonomi. Detta innebär såväl utmaningar som möjligheter för svenskt jordbruk och i utvecklingen av svensk jordbrukspolitik.

KSLA:s klimat och markanvändningskommitté (KM2030) anordnar detta seminarium i syfte att diskutera frågor kring jordbrukets framtida markanvändning givet att den inhemska livsmedelsproduktionen behöver öka samtidigt som klimatutsläppen måste minskas. Seminariet är organiserat kring tre aktuella teman där det ges utrymme för åhörardiskussioner i mindre grupper (”bikupor”) där vi samlar in tankar och idéer för vidare användning i KSLA:s kommittéarbete.

För mer information och program se ovanstående PDF-inbjudan.

Avgift 300 kr, ledamöter 150 kr och studenter 0 kr.

Sista anmälningsdag 3 dec.