Markanvändningen i vårt jordbruk – vad betyder den för maten och klimatet?

Seminarium

Markanvändningen i vårt jordbruk – vad betyder den för maten och klimatet? Mer information

Filminspelning
Del 1

Del 2

Under de senaste decennierna har Sveriges livsmedelsimport ökat kraftigt och därmed också vår markanvändning utomlands. Intresset för och omsorgen om den svenska jordbruksmarken har inte tillhört samhällets högst prioriterade frågor. Värdefull åkermark i slättlandskapen bebyggs med hus och vägar och i skogs- och mellanbygderna tas åker- och betesmarker ur produktion och markerna växer igen. Detta innebär att arealer för livsmedelsproduktion försvinner och att jordbruksmarker som är viktiga för att upprätthålla kulturella ekosystemtjänster och biologisk mångfald går förlorade. Det innebär också att möjligheten till ekonomisk utveckling i landsbygderna försämras och därmed påverkas även möjligheten att bibehålla en levande landsbygd.

Lantbrukets status och dess ekonomiska förutsättningar behöver diskuteras som en del av omställningen till en klimatsmart ekonomi. Frågan om en tryggad livsmedelsförsörjning blir alltmer geopolitiskt intressant när mark och vatten blir strategiska resurser, både för livsmedelsproduktion och för en biobaserad ekonomi. Detta innebär såväl utmaningar som möjligheter för svenskt jordbruk och i utvecklingen av svensk jordbrukspolitik.

KSLA:s klimat och markanvändningskommitté (KM2030) anordnar detta seminarium i syfte att diskutera frågor kring jordbrukets framtida markanvändning givet att den inhemska livsmedelsproduktionen behöver öka samtidigt som klimatutsläppen måste minskas. Seminariet är organiserat kring tre aktuella teman där det ges utrymme för åhörardiskussioner i mindre grupper (”bikupor”) där vi samlar in tankar och idéer för vidare användning i KSLA:s kommittéarbete.

För mer information och program se ovanstående PDF-inbjudan.

Avgift 300 kr, ledamöter 150 kr och studenter 0 kr.

Sista anmälningsdag 3 dec.


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…