Mat och miljö – vårt gemensamma ansvar

Seminarium

Se filminspelning här:
Del 1 förmiddag
Del 2 eftermiddag

Mat och miljö – vårt gemensamma ansvar

Livsmedelsförsörjningen måste kunna förenas med de svenska miljömålen

Att kunna producera mat till oss alla samtidigt som vi uppfyller våra miljömål är en av de största utmaningarna inför framtiden. Att klara detta är nödvändigt för vår överlevnad på sikt. De svenska miljömålen innefattar bland annat att vi ska ha ett rikt odlingslandskap, rikt växt- och djurliv, friskt vatten och frisk luft och en begränsad klimatpåverkan.

När vi bedriver jordbruk påverkar vi miljön på olika sätt. Och det produceras inte bara livsmedel för vår överlevnad, utan också mycket annat. I det här seminariet vill vi belysa den mångfald av tjänster som lantbruket bidrar med. Exempelvis förnybar energi, ett varierat landskap och biologisk mångfald.

”Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till vårt välbefinnande.” (Naturvårdsverket). Men hur mäter vi och värderar olika tjänster och nyttigheter i det komplexa system som jordbruket utgör? Om vi kan värdera olika tjänster, så kan det bidra till att öka medvetenheten om och förmedla betydelsen av olika ekosystemtjänster.

Syftet med seminariet är att skapa medvetenhet om betydelsen av den mångfald av tjänster som jordbruket kan erbjuda. Ökad medvetenhet bidrar till att vi som beslutsfattare, tjänstemän, jordbrukare och allmänhet tar ansvar för att vi får hållbara system för vår framtida livsmedelsproduktion.

Detta är det tredje seminariet i en serie kallad KSLA:s miljöseminarier. Seminarieserien har haft ekosystemtjänster som övergripande tema.

För mer information och program, se PDF-inbjudan.