Mellan teori och praktik – agrarexpertis och svenskt bistånd under 1900-talets andra hälft

Seminarium

Mellan teori och praktik – agrarexpertis och svenskt bistånd under 1900-talets andra hälft Mer information
Mer information

Mellan teori och praktik – agrarexpertis och svenskt bistånd under 1900-talets andra hälft

Svenska agrara fackhögskolor – Lantbrukshögskolan, Skogshögskolan och Veterinärhögskolan (från 1977 SLU) – tillhandahöll under uppbyggnadsskedet av svenskt bistånd expertis på det agrara området. Karl Bruno analyserar denna historia i sin avhandling Exporting agrarian expertise. Development aid at the Swedish University of Agricultural Sciences and its predecessors, 1950–2009 som utkom tidigare i år. Han diskuterar bland annat hur skolorna fick en roll inom biståndet, vilka aktörer som var drivande, deras intressen samt hur experterna såg på tillämpbarheten av sin kunskap.

Förutom att uppmärksamma ett stycke spännande och tidigare outforskad historia sätter Karl Brunos avhandling fingret på frågor som är intressanta inte bara ur ett historiskt biståndsperspektiv utan också relevanta för svensk lantbruksforskning idag – och för 200 år sedan. Kungl. Lantbruksakademiens och Hushållningssällskapens tillkomst i början av 1800-talet var exempel på uttryck för behovet att knyta samman en mer teoretisk kunskap med praktiskt lantbruk. Att väga teori mot beprövad erfarenhet är alltjämt viktigt för KSLA – och det är många gånger expertens roll att göra just denna avvägning.

Syftet med seminariet är dels att ta del av denna historia, dels att diskutera experternas förändrade roll historiskt liksom betydelsen av internationella samarbeten och kontakter. Vad kan vi lära oss av försöken att upprätta ett slags SLU-filialer i världen? Och vilken typ av vetenskapliga verktyg behöver vi för att kunna dra de bästa lärdomarna inför framtiden? (Avhandlingen finns att hämta på nätet: http://pub.epsilon.slu.se/13367/1/bruno_k_160513.pdf)

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.