Miljögifterna i Östersjön minskar – ska vi äta mer Östersjöfisk?

Seminarium

För folkhälsan är det viktigt att konsumtionen av fisk ökar. Men hur ska det gå till? Vi blir allt fler människor och världens fiskresurser är redan hårt utnyttjade. Kan vi fortsätta att begränsa konsumtionen av Östersjöfisk? Gör miljögifter fortfarande denna fisk ohälsosam? Eller har halterna av miljögifter minskat så mycket att vi kan öka konsumtionen?


Miljögifterna i Östersjön minskar – ska vi äta mer Östersjöfisk? Mer information
Mer information

I över ett halvt sekel har det varit känt att fiskar från Östersjön kan innehålla så höga halter av miljögifter att de skadat sälar och rovfåglar som är storkonsumenter av fisk. Det finns även rapporter om negativa effekter på oss människor. Därför finns råd om att vi ska avstå eller begränsa konsumtionen av vissa Östersjöfiskar. Det finns konsumenter som av rädsla helt avstår från att äta Östersjöfisk.

En minskad efterfrågan på Östersjöfisk har slagit mot det småskaliga, kustnära yrkesfisket som uteslutande bedrivs för fångst av konsumtionsfisk. Det effektiva storskaliga fisket, som till övervägande del fångar fisk som används som industriråvara, har inte påverkats på motsvarande sätt utan i stället expanderat. Detta fiske sysselsätter emellertid förhållandevis få personer och bidrar i mindre utsträckning till att skapa ekonomiska värden i kustbygderna.

Under de senaste decennierna har halterna av många miljögifter minskat påtagligt, vilket resulterat i stora ökningar av antalet sälar och havsörnar. En mycket tydlig minskning av gifthalten har också registrerats i ett av våra viktigaste livsmedel – modersmjölken. Hur ska vi se på den aktuella miljögiftsituationen i Östersjön?

Seminariet arrangeras av KSLA:s Östersjökommitté, vars mål är att belysa utmaningar och möjligheter för vitalisering och förnyelse av Östersjöns kustbygder med fokus på ett rikt näringsliv grundat på hållbart brukande av kustens naturresurser på land och i vatten.

Välkommen!


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…