Miljögifterna i Östersjön minskar – ska vi äta mer Östersjöfisk?

Seminarium

För folkhälsan är det viktigt att konsumtionen av fisk ökar. Men hur ska det gå till? Vi blir allt fler människor och världens fiskresurser är redan hårt utnyttjade. Kan vi fortsätta att begränsa konsumtionen av Östersjöfisk? Gör miljögifter fortfarande denna fisk ohälsosam? Eller har halterna av miljögifter minskat så mycket att vi kan öka konsumtionen?


Miljögifterna i Östersjön minskar – ska vi äta mer Östersjöfisk? Mer information
Mer information

I över ett halvt sekel har det varit känt att fiskar från Östersjön kan innehålla så höga halter av miljögifter att de skadat sälar och rovfåglar som är storkonsumenter av fisk. Det finns även rapporter om negativa effekter på oss människor. Därför finns råd om att vi ska avstå eller begränsa konsumtionen av vissa Östersjöfiskar. Det finns konsumenter som av rädsla helt avstår från att äta Östersjöfisk.

En minskad efterfrågan på Östersjöfisk har slagit mot det småskaliga, kustnära yrkesfisket som uteslutande bedrivs för fångst av konsumtionsfisk. Det effektiva storskaliga fisket, som till övervägande del fångar fisk som används som industriråvara, har inte påverkats på motsvarande sätt utan i stället expanderat. Detta fiske sysselsätter emellertid förhållandevis få personer och bidrar i mindre utsträckning till att skapa ekonomiska värden i kustbygderna.

Under de senaste decennierna har halterna av många miljögifter minskat påtagligt, vilket resulterat i stora ökningar av antalet sälar och havsörnar. En mycket tydlig minskning av gifthalten har också registrerats i ett av våra viktigaste livsmedel – modersmjölken. Hur ska vi se på den aktuella miljögiftsituationen i Östersjön?

Seminariet arrangeras av KSLA:s Östersjökommitté, vars mål är att belysa utmaningar och möjligheter för vitalisering och förnyelse av Östersjöns kustbygder med fokus på ett rikt näringsliv grundat på hållbart brukande av kustens naturresurser på land och i vatten.

Välkommen!


Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med två exempel i potatis. Rapporten presenteras och analyseras vid seminariet

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett…

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA har utarbetat en lista med 39 mer eller mindre realistiska förslag hur det praktiska skogsbruket kan förändras. Detta diskuteras vid Skogsavdelningens överläggning.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och…

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av EU:s Gröna given diskuteras vid detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av…