Möjligheter och gränser för vår tillvaro – INSTÄLLT!

Seminarium

Möjligheter och gränser för vår tillvaro – INSTÄLLT! Klicka för mer information

Seminariet är inställt p g a sjukdom

Möjligheter och gränser för vår tillvaro

Göran Djurfeldt, 2017 års Borgströmpristagare, om agronomiska och andra förklaringar till den låga avkastningen bland afrikanska småbrukare.

Professor Göran Djurfeldt, Lunds universitet, är 2017 års mottagare av Georg och Greta Borgströms pris, ett pris som går till någon som forskar eller på annat sätt verkar inom verksamhet som har med världens livsmedelsförsörjning att göra.

Göran Djurfeldt fick årets pris för sitt långvariga och framgångsrika forskningsarbete om landsbygds- och jordbruksutveckling i framför allt Indien och Afrika. Inom det s.k. AFRINT-programmet har han under många år forskat kring orsakerna till den låga avkastningen i afrikanskt jordbruk och bland Afrikas småbönder. Här finns såväl agronomiska som andra förklaringar. Det handlar om gamla problem, men nya metoder och nya data ger ökad förståelse för dagens situation. Det ger i sin tur en välkommen möjlighet att diskutera hur en förändring kan komma till stånd.

Forskningen inom programmet har utgått från hushållsintervjuer med afrikanska småbrukare i sextio byar i sex länder i Afrika söder om Sahara – de har intervjuats tre gånger under en tolvårsperiod. Hushållsdata har kombinerats med satellitdata, som använts för att beräkna vegetationsindex för samma tidsperiod. Göran Djurfeldt och hans team har undersökt möjligheten att få fram ämnesöverskridande förklaringar till avkastningsnivåerna för majs. Med hjälp av en statistisk flernivåmodell kombineras biologiska, geofysiska och socio-ekonomiska data. Den överordnade slutsatsen är att avkastningsnivåerna inte bara beror på naturvetenskapliga faktorer, utan att man måste dra in socio-ekonomiska, politiska parametrar i modellerna.

Som inledning kommer Göran Djurfeldt också att berätta om Georg Borgström, som under 25 år från mitten av 1950-talet var professor i såväl livsmedelsteknik som ekonomisk geografi vid Michigan State University. Borgström fick ett omfattande inflytande på samtiden liksom på vår pristagares långvariga engagemang i försörjningsfrågor.

Moderator: Annika Åhnberg.

Anmälan senast den 8 december!

Mer information och program i pdf:n ovan.