Myndigheterna kring skogen

Akademisammankomst

Myndigheterna kring skogen Mer information

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna!

Myndigheterna kring skogen – nu, då och i framtiden

Politik och myndighetsutövning är två olika saker, men de hänger ändå ihop. Politiken sätter ramarna för myndighetsutövningen, medan myndigheterna genomför politiken. Skogsstyrelsen har gamla anor som bärare av skoglig myndighetsutövning. Tillräckligt långt tillbaka ”bestämde” Skogsstyrelsen över skogen. Under de senaste decennierna har andra myndigheter också kommit in på skogens område – både centrala myndigheter som t.ex. Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. Det har också tillkommit flera regionala myndighetsutövare i form av länsstyrelserna i takt med att nationella myndigheter i ökande grad ”delegerar” regionala frågor till länen.

Varifrån kommer vi och vart är vi på väg? Det kan vara en berättigad fråga för såväl myndighetsutövning generellt som för skoglig myndighetsutövning specifikt. Sammankomsten avser att belysa hur den skogliga myndighetsutövningen förändrats under en 25-årsperiod. Vi gör en tillbakablick över hur utvecklingen i Sverige varit och vilka viktiga influenser utifrån som funnits. Men vi blickar också framåt och diskuterar dagens skogliga myndighetsutövning. Vi har bjudit in några talare med god skoglig inblick som har lång erfarenhet av myndighetsutövande.

Det finns all anledning att diskutera hur det är idag, hur det har blivit så här – och hur vi vill se framtiden.

 

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan