Myndighetsutövning och äganderätt

Rundabordsmöte

Myndighetsutövning och äganderätt Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Myndighetsutövning och äganderätt

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) vision är att stärka de gröna näringarna för en hållbar framtid. I slutet av 2017 startades på KSLA ett äganderättsprojekt. Projektets syfte är ”Ökad kunskap om den privata äganderätten och dess betydelse för att främja de areella näringarna till samhällets nytta”.

Under projektets första år genomfördes ett rundabordssamtal med ett antal på området erfarna jurister och markägare samt ett större seminarium med politiker och andra beslutsfattare som primär målgrupp. Vid dessa tillfällen framkom bland annat att myndigheternas tillämpning av gällande lagstiftning har stor betydelse för hur markägarna upplever sin äganderättsliga situation.

Ett viktigt led i äganderättsprojektets arbete är att lyssna på olika aktörer inom de gröna näringarna. Därför vill vi nu bjuda in till ett rundabordssamtal med några myndigheter som är viktiga för företagarna inom jord- och skogsbruk. Syftet med samtalet är dels att projektgruppen ska få en bild av och insikt i myndigheternas syn på hur de äganderättsliga aspekterna hanteras i myndighetsutövningen, dels att ge möjlighet till idé- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna i dessa frågor.

Rundabordssamtal är en mötesform som används inom KSLA för att dryfta komplicerade frågeställningar i en initierad krets. Samtalsklimatet är öppet, respektfullt och prestigelöst och det som sägs där stannar inom rummet. Lena Marcusson, professor emerita i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet och ordförande i Värdegrundsdelegationen, inledningstalar. Därefter följer ett strukturerat samtal som förväntas belysa ämnen som förvaltningskultur, objektivitet, proportionalitet, legalitet och dagens tjänstemannaroll.