Myndighetsutövning och äganderätt

Rundabordsmöte

Myndighetsutövning och äganderätt Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Myndighetsutövning och äganderätt

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) vision är att stärka de gröna näringarna för en hållbar framtid. I slutet av 2017 startades på KSLA ett äganderättsprojekt. Projektets syfte är ”Ökad kunskap om den privata äganderätten och dess betydelse för att främja de areella näringarna till samhällets nytta”.

Under projektets första år genomfördes ett rundabordssamtal med ett antal på området erfarna jurister och markägare samt ett större seminarium med politiker och andra beslutsfattare som primär målgrupp. Vid dessa tillfällen framkom bland annat att myndigheternas tillämpning av gällande lagstiftning har stor betydelse för hur markägarna upplever sin äganderättsliga situation.

Ett viktigt led i äganderättsprojektets arbete är att lyssna på olika aktörer inom de gröna näringarna. Därför vill vi nu bjuda in till ett rundabordssamtal med några myndigheter som är viktiga för företagarna inom jord- och skogsbruk. Syftet med samtalet är dels att projektgruppen ska få en bild av och insikt i myndigheternas syn på hur de äganderättsliga aspekterna hanteras i myndighetsutövningen, dels att ge möjlighet till idé- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna i dessa frågor.

Rundabordssamtal är en mötesform som används inom KSLA för att dryfta komplicerade frågeställningar i en initierad krets. Samtalsklimatet är öppet, respektfullt och prestigelöst och det som sägs där stannar inom rummet. Lena Marcusson, professor emerita i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet och ordförande i Värdegrundsdelegationen, inledningstalar. Därefter följer ett strukturerat samtal som förväntas belysa ämnen som förvaltningskultur, objektivitet, proportionalitet, legalitet och dagens tjänstemannaroll.

 

 


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…