Nyckelbiotoper – hur går vi vidare?

Startar
29 september, 2017 10:00
Slutar
29 september, 2017 15:30
Kategori
Arrangör
KSLA och Skogsstyrelsen
Plats
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon
08-5454 7700
Adress
Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86

Google kartor

Filminspelning från seminariet:
Del 1
Del 2

Nyckelbiotoper – hur går vi vidare?

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Skogsstyrelsen bjuder in till ett seminarium om samverkansprocessen rörande nyckelbiotoper. Seminariet syftar till att ge insyn och möjlighet att bidra till arbetet med nyckelbiotoper, särskilt i nordvästra Sverige.

Kunskapen om skogens nyckelbiotoper utgör ett viktigt besluts- och kunskapsunderlag om var det finns områden som har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Skogssektorn har diskuterat nyckelbiotopbegreppet och tillämpningen av det under en längre tid. En nulägesbeskrivning av arbetet med nyckelbiotoper togs fram i bred samverkan under 2016:

Nulägesbeskrivning om nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen Rapport 7-16) →

Efter arbetet med nulägesbeskrivningen har Skogsstyrelsen påbörjat en samverkansprocess om nyckelbiotoper. Detta projekt ska utveckla arbetssätten med nyckelbiotoper och kompletterande arbetssätt för att få ändamålsenliga kunskapsunderlag om skogsområden med mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. I samverkan med skogssektorn ska projektet genomföra åtgärder för att skapa ökad samsyn om och acceptans för dessa kunskapsunderlag. Projektet ska därigenom bidra till bättre avvägningar mellan produktions- och miljömål, effektiv naturvård och tydligare planeringsförutsättningar för skogsbruk.

Skogsstyrelsen beslutade i mars 2017 att ta paus i identifiering och avgränsningen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige, baserat på de särskilda förutsättningar som råder i den delen av landet. Arbetet med identifiering och avgränsning av nyckelbiotoper kommer att återupptas vid årsskiftet 2017/2018, då med utvecklad och förbättrad metodik som nu tas fram inom samverkansprocessen.

För mer information och program, se PDF-inbjudan

iCal Import + Google Calendar