Nyckelbiotoper – hur går vi vidare?

Seminarium

Nyckelbiotoper – hur går vi vidare? Mer information

Filminspelning från seminariet:
Del 1
Del 2

Nyckelbiotoper – hur går vi vidare?

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Skogsstyrelsen bjuder in till ett seminarium om samverkansprocessen rörande nyckelbiotoper. Seminariet syftar till att ge insyn och möjlighet att bidra till arbetet med nyckelbiotoper, särskilt i nordvästra Sverige.

Kunskapen om skogens nyckelbiotoper utgör ett viktigt besluts- och kunskapsunderlag om var det finns områden som har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Skogssektorn har diskuterat nyckelbiotopbegreppet och tillämpningen av det under en längre tid. En nulägesbeskrivning av arbetet med nyckelbiotoper togs fram i bred samverkan under 2016:

Nulägesbeskrivning om nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen Rapport 7-16) →

Efter arbetet med nulägesbeskrivningen har Skogsstyrelsen påbörjat en samverkansprocess om nyckelbiotoper. Detta projekt ska utveckla arbetssätten med nyckelbiotoper och kompletterande arbetssätt för att få ändamålsenliga kunskapsunderlag om skogsområden med mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. I samverkan med skogssektorn ska projektet genomföra åtgärder för att skapa ökad samsyn om och acceptans för dessa kunskapsunderlag. Projektet ska därigenom bidra till bättre avvägningar mellan produktions- och miljömål, effektiv naturvård och tydligare planeringsförutsättningar för skogsbruk.

Skogsstyrelsen beslutade i mars 2017 att ta paus i identifiering och avgränsningen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige, baserat på de särskilda förutsättningar som råder i den delen av landet. Arbetet med identifiering och avgränsning av nyckelbiotoper kommer att återupptas vid årsskiftet 2017/2018, då med utvecklad och förbättrad metodik som nu tas fram inom samverkansprocessen.

För mer information och program, se PDF-inbjudan


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…