Nyckelbiotoper – hur går vi vidare?

Seminarium

Nyckelbiotoper – hur går vi vidare? Mer information

Filminspelning från seminariet:
Del 1
Del 2

Nyckelbiotoper – hur går vi vidare?

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Skogsstyrelsen bjuder in till ett seminarium om samverkansprocessen rörande nyckelbiotoper. Seminariet syftar till att ge insyn och möjlighet att bidra till arbetet med nyckelbiotoper, särskilt i nordvästra Sverige.

Kunskapen om skogens nyckelbiotoper utgör ett viktigt besluts- och kunskapsunderlag om var det finns områden som har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Skogssektorn har diskuterat nyckelbiotopbegreppet och tillämpningen av det under en längre tid. En nulägesbeskrivning av arbetet med nyckelbiotoper togs fram i bred samverkan under 2016:

Nulägesbeskrivning om nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen Rapport 7-16) →

Efter arbetet med nulägesbeskrivningen har Skogsstyrelsen påbörjat en samverkansprocess om nyckelbiotoper. Detta projekt ska utveckla arbetssätten med nyckelbiotoper och kompletterande arbetssätt för att få ändamålsenliga kunskapsunderlag om skogsområden med mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. I samverkan med skogssektorn ska projektet genomföra åtgärder för att skapa ökad samsyn om och acceptans för dessa kunskapsunderlag. Projektet ska därigenom bidra till bättre avvägningar mellan produktions- och miljömål, effektiv naturvård och tydligare planeringsförutsättningar för skogsbruk.

Skogsstyrelsen beslutade i mars 2017 att ta paus i identifiering och avgränsningen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige, baserat på de särskilda förutsättningar som råder i den delen av landet. Arbetet med identifiering och avgränsning av nyckelbiotoper kommer att återupptas vid årsskiftet 2017/2018, då med utvecklad och förbättrad metodik som nu tas fram inom samverkansprocessen.

För mer information och program, se PDF-inbjudan


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…