Nytt bokprojekt om svensk trädgårdshistoria

Seminarium

Nytt bokprojekt om svensk trädgårdshistoria Mer information
Mer information

Nytt bokprojekt om svensk trädgårdshistoria

Välkommen till en presentation av ett nytt bokprojekt om trädgårdar och trädgårdsodling i Sverige ur ett kulturhistoriskt perspektiv!

Trädgårdar och trädgårdshistoria är ett brett internationellt forskningsfält som under senare år vitaliserats med nya perspektiv. Även i Sverige befinner sig detta forskningsområde idag i ett dynamiskt skede. Den forskningsmässiga utvecklingen under de senaste 20 åren har resulterat i ett stort antal doktorsavhandlingar i olika ämnen, publicerade artiklar och rapporter, dokumentationer och restaureringsprojekt, vilka generellt bidrar till att ge en delvis annan bild av Sveriges trädgårdshistoria än äldre översikter.

Utmärkande för den senare utvecklingen inom trädgårdshistoria som forskningsfält är att forskningen inte bedrivs inom en specifik disciplin. Det är snarare ett mångvetenskapligt forskningsfält innefattande hortikultur, konstvetenskap, landskapsarkitektur, botanik, agrarhistoria, arkeologi, kulturgeografi, arkitektur och etnologi m fl. Ämnets tvär- och mångvetenskapliga karaktär innebär att ny kunskap är svår att överblicka, och den omfattande forskningen till trots finns det inget aktuellt översiktsverk över svensk trädgårdshistoria. Den planerade översikten fyller därför en viktig lucka genom att redovisa och sammanfatta ett aktuellt forskningsläge, dra nya övergripande slutsatser från tidigare forskning och dessutom ställa nya centrala frågor till både tidigare utnyttjat och nyfunnet källmaterial.

Projektets ansats är kulturhistorisk. Genom att analysera trädgårdar och trädgårdsodling utifrån normer, värderingar, praktiker och livsvillkor synliggörs trädgården som kulturell företeelse och hur denna hänger samman med olika samhällsprocesser. En utgångspunkt är att inkludera såväl elitkultur som folk- och populärkultur och att tolka hur detta uttrycks i trädgårdssammanhang. Trädgårdens kulturhistoria inkluderar olika trädgårdsföreteelser, från stora lustträdgårdar och parker, småskaligt trädgårdsodlande på landsbygden och i städerna, offentlighetens anläggningar till trädgårdsnäringen framväxt och utveckling. Trädgård kommer att analyseras som idébärare, representation, kulturuttryck, social arena, arbetsplats och kunskapsområde och trädgårdsodling utifrån perspektiv som genus, social tillhörighet, produktion, konsumtion, försörjning och fritidssysselsättning.

Vid seminariet kommer huvudförfattarna och redaktörerna Åsa Ahrland och Catharina Nolin att presentera projektets upplägg och bokverkets utformning samt öppna ett par titthål in till respektive bokdel.

Projektet är ett samarbete mellan Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

För mer information och program, se PDF-inbjudan. Anmälan senast 7 december.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…