Nytt bokprojekt om svensk trädgårdshistoria

Seminarium

Nytt bokprojekt om svensk trädgårdshistoria Mer information
Mer information

Nytt bokprojekt om svensk trädgårdshistoria

Välkommen till en presentation av ett nytt bokprojekt om trädgårdar och trädgårdsodling i Sverige ur ett kulturhistoriskt perspektiv!

Trädgårdar och trädgårdshistoria är ett brett internationellt forskningsfält som under senare år vitaliserats med nya perspektiv. Även i Sverige befinner sig detta forskningsområde idag i ett dynamiskt skede. Den forskningsmässiga utvecklingen under de senaste 20 åren har resulterat i ett stort antal doktorsavhandlingar i olika ämnen, publicerade artiklar och rapporter, dokumentationer och restaureringsprojekt, vilka generellt bidrar till att ge en delvis annan bild av Sveriges trädgårdshistoria än äldre översikter.

Utmärkande för den senare utvecklingen inom trädgårdshistoria som forskningsfält är att forskningen inte bedrivs inom en specifik disciplin. Det är snarare ett mångvetenskapligt forskningsfält innefattande hortikultur, konstvetenskap, landskapsarkitektur, botanik, agrarhistoria, arkeologi, kulturgeografi, arkitektur och etnologi m fl. Ämnets tvär- och mångvetenskapliga karaktär innebär att ny kunskap är svår att överblicka, och den omfattande forskningen till trots finns det inget aktuellt översiktsverk över svensk trädgårdshistoria. Den planerade översikten fyller därför en viktig lucka genom att redovisa och sammanfatta ett aktuellt forskningsläge, dra nya övergripande slutsatser från tidigare forskning och dessutom ställa nya centrala frågor till både tidigare utnyttjat och nyfunnet källmaterial.

Projektets ansats är kulturhistorisk. Genom att analysera trädgårdar och trädgårdsodling utifrån normer, värderingar, praktiker och livsvillkor synliggörs trädgården som kulturell företeelse och hur denna hänger samman med olika samhällsprocesser. En utgångspunkt är att inkludera såväl elitkultur som folk- och populärkultur och att tolka hur detta uttrycks i trädgårdssammanhang. Trädgårdens kulturhistoria inkluderar olika trädgårdsföreteelser, från stora lustträdgårdar och parker, småskaligt trädgårdsodlande på landsbygden och i städerna, offentlighetens anläggningar till trädgårdsnäringen framväxt och utveckling. Trädgård kommer att analyseras som idébärare, representation, kulturuttryck, social arena, arbetsplats och kunskapsområde och trädgårdsodling utifrån perspektiv som genus, social tillhörighet, produktion, konsumtion, försörjning och fritidssysselsättning.

Vid seminariet kommer huvudförfattarna och redaktörerna Åsa Ahrland och Catharina Nolin att presentera projektets upplägg och bokverkets utformning samt öppna ett par titthål in till respektive bokdel.

Projektet är ett samarbete mellan Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

För mer information och program, se PDF-inbjudan. Anmälan senast 7 december.


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…