Karin Hamner


Oönskade ämnen i slam – slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk

Karin Hamner


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

Karin Hamner KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Karin Hamner Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Future Food Systems

Karin Hamner Discussion 15 Oct on transforming of food systems in order to meet SDGs.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

Karin Hamner Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.