Övergödningen kväver Östersjön – eller?

Akademisammankomst


För ledamöter och särskilt inbjudna

Om havet, miljövård och hushållning med näringsämnen

Förvaltningen av Östersjön kräver helhetsperspektiv med nära samverkan mellan olika intressenter. Merparten föroreningar i vattenmiljön härrör från människans aktiviteter i landskapet och är ingenting annat än resurser på fel plats. Endast genom nära och insiktsfull samverkan över sektorsgränser kan vi nå en långsiktigt hållbar utveckling i vårt unika innanhav. Den senaste 50-årsperioden har ansträngningarna för att förbättra Östersjöns tillstånd präglats av sådan samsyn.

I media rapporteras ofta om hur utsläpp av avloppsvatten och avrinning från jordbruksmark leder till att Östersjöns miljö blir alltmer fördärvad. Världsnaturfonden skriver exempelvis att ”Östersjön och djuren som lever där har anpassat sig under lång tid, men snart har de nått sin gräns. Vårt vackra hav klarar inte mer. Vi står vid ett vägskäl där vi måste välja den hållbara vägen – vi har inte råd att misslyckas. Nu måste vi väcka liv i Östersjön!!”

Är situationen, trots alla miljardsatsningar på reningsverk och åtgärder inom jordbruket, verkligen så här dyster – att miljön blir allt sämre? Hur ska vi då kunna nå FAO:s mål om en fördubblad och hållbar matproduktion till 2050, utan att Östersjön blir totalt fördärvad?

Dagens överläggningsämne, som anordnas av Östersjökommittén, belyser hur tillflöden av närsalter till Östersjön har utvecklats långsiktigt, vad de areella näringarna gör för att minska avrinningen av näringsämnen och hur förändringar i belastningen påverkat förhållandena i havet.

För ledamöter →