Rätt väg eller återvändsgränd?

Seminarium

Presentation av och diskussion om EU-kommissionens förslag till reglering av nya genomiska tekniker i växtförädling och den kommande beslutsprocessen i parlament och ministerråd.


Rätt väg eller återvändsgränd? Mer information
Mer information

Den 5 juli presenterade EU-kommissionen sitt förslag till reglering av nya genomiska tekniker (NGT) i växtförädling. Nu börjar en, kanske både lång och skakig, resa genom beslutsprocessen där såväl ministerråd som parlament ska avge sina yttranden, som ska jämkas samman till ett gemensamt beslut och därefter implementeras.

Utgångspunkten för kommissionens arbete har varit insikten om att användandet av nya genomiska tekniker i växtförädlingen kan ge viktiga bidrag till genomförandet av EU:s strategier för ökad hållbarhet och minskad negativ klimatpåverkan. Nya genomiska tekniker bör därför inte – enligt kommissionen – regleras enligt EU:s mycket restriktiva GMO-lagstiftning.

Vad kan en förenklad reglering komma att innebära: för konsumenter, för lantbruket, för företag inom livsmedelsbranschen, för forskning, innovation och växtförädling? Vid seminariet kommer förslaget att presenteras och diskuteras ur flera olika perspektiv.

Vilka förändringar av förslaget kan vi förvänta oss i den fortsatta beslutsprocessen? Hur ser parlamentets olika partigrupper på dessa frågor? Frågorna är många. Varmt välkomna till ett seminarium, som belyser ett område som kommer att få stor betydelse för samhällsutvecklingen i Europa.


Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med två exempel i potatis. Rapporten presenteras och analyseras vid seminariet

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett…

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA har utarbetat en lista med 39 mer eller mindre realistiska förslag hur det praktiska skogsbruket kan förändras. Detta diskuteras vid Skogsavdelningens överläggning.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och…

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av EU:s Gröna given diskuteras vid detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av…