Rödkullan och vargen – finns det förutsättningar för fortsatt djurhållning i glesbygd?

Seminarium

Rödkullan och vargen – finns det förutsättningar för fortsatt djurhållning i glesbygd? Mer information
Mer information

För att se webbsändning, klicka här

Rödkullan och vargen – finns det förutsättningar för fortsatt djurhållning i glesbygd?

Jordbruket spelar en central roll i landsbygdsutvecklingen, särskilt i våra mer utpräglade glesbygder. Det jordbruk som är aktuellt i dessa trakter är till övervägande delen djurhållning baserad på bete och grovfoder. Det är svårt att växla till annan produktion, eftersom jordarna sällan är tillräckligt bördiga för andra grödor. Det är vidare långt till såväl kunder som till marknader för produkter och förnödenheter.

Jordbruket är en av grundpelarna i senare års satsningar på landsbygdsutveckling – exemplifierade av satsningarna Matlandet Sverige och Skogsrike. Dessutom är jordbruket en viktig faktor för att nå de samhälleliga målen med öppna landskap och bibehållen biologisk mångfald. Detta uppnås inte minst genom betesbaserad
nöt- och lammköttsproduktion.

Under senare år har utvecklingen av de svenska rovdjursstammarna, främst vargstammen, gjort det svårare att hålla djur på bete. Allt fler tamdjur angrips av varg, vilket innebär såväl lidande som höga kostnader för förlorade djur och kraftiga stängsel. Kostnaderna ersätts inte fullt ut av samhället. Samtidigt vill Sverige ha en livskraftig vargstam, vilket vi också har åtagit oss internationellt. Vi vill med andra ord ha både rovdjur och betesdjur.

Syftet med detta seminarium är att identifiera och belysa de målkonflikter som uppstår i denna situation. Vi har experter på plats och välkomnar frågor från såväl politiker som andra deltagare. Vi vill försöka att närmare belysa möjligheter att utifrån kompromisser och avvägningar få till fungerande samförståndslösningar.

Moderator: Anders Esselin, Man & Nature

Program

12.30 Samling och registrering
13.00 Välkomna och inledning
Svante Nilsson, KSLA:s kommitté för landsbygdsutveckling
 13.10  Program och praktikaliteter
Anders Esselin
13.15 Målkonflikter och möjligheter
Varg och djurhållning i glesbygd
Magnus Kindbom, statssekreterare Landsbygdsdepartementet
Varg och jordbrukarnas vardag
Martin Moraeus, ordförande LRF Dalarna
Varg – ett naturligt inslag i vår natur
Ann Dahlerus, generalsekreterare Svenska rovdjursföreningen
Varg och frigående betesdjur
Pauline Palmcrantz, ordförande Föreningen Sveriges Fäbodbrukare
Varg och viltskador
Inga Ängsteg, verksamhetsansvarig Viltskadecenter, SLU
14.55 Kaffe
15.25 Målkonflikter och möjligheter, forts…
Varg och glesbygdsutveckling
Marcus Ednarsson, forskarassistent Geografi och ekonomisk historia,
Umeå Universitet
Varg och biologisk mångfald
Urban Emanuelsson, professor, Centrum för biologisk mångfald, SLU
Varg och medborgardialog
Serena Cinque, postdoc i statsvetenskap, Umeå och Göteborgs universitet
16.25 Diskussion och frågor till expertpanel
16.55 Summering
Svante Nilsson, KSLA:s Landsbygdskommitté
 17.00  Avslutning

                                                                                      

 


Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Diskussion under ledning av KSLA:s Forskningsutskott.

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur…

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i arbetet mot den ökande antimikrobiella resistensen?

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i…

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi…

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to the presentations of our new international fellows and to take part in discussions on current issues from different parts of the world. Welcome to the KSLA!

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to…