Rundabordssamtal om äganderätt

Rundabordsmöte

Rundabordssamtal om äganderätt Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Rundabordsseminarium om äganderätt

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) har nyligen, på initiativ från ett antal av KSLA:s ledamöter, bildat en äganderättsgrupp. Bakgrunden är att kunskapen om och respekten för jord- och skogsbrukares ägande- och brukanderätt de senaste åren minskat. Syftet med gruppens verksamhet är Ökad kunskap om den privata äganderätten och dess betydelse för att främja de areella näringarna till samhällets nytta.

Gruppen kommer bland annat att under 2018 ta fram en syntes av nuläget och arrangera ett externt seminarium för politiker och andra beslutsfattare. Som en inledning till och stöd för gruppens arbete är ett antal nyckelpersoner inbjudna till ett rundabordssamtal med syftet att ta fram ett underlag för vilka problemställningar och ämnesområden som bör vara med i syntesrapporten och det kommande seminariet.

Äganderättsgruppen utgörs av följande personer:

  • Marianne Eriksson, skogsavdelningen, sammankallande
  • Jonas Jacobsson, skogsavdelningen, sekreterare
  • Anne-Li Fiskesjö, allmänna avdelningen
  • Gunnar Palme, jordbruksavdelningen
  • Jan Sandström, skogsavdelningen
  • Ronny Pettersson, enheten för Bibliotek, arkiv och historiska projekt
  • Karin Åhman, Stockholms Universitet
  • Birgitta Naumburg, akademijägmästare, adjungerad

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…