Rundabordssamtal om äganderätt

Rundabordsmöte

Rundabordssamtal om äganderätt Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Rundabordsseminarium om äganderätt

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) har nyligen, på initiativ från ett antal av KSLA:s ledamöter, bildat en äganderättsgrupp. Bakgrunden är att kunskapen om och respekten för jord- och skogsbrukares ägande- och brukanderätt de senaste åren minskat. Syftet med gruppens verksamhet är Ökad kunskap om den privata äganderätten och dess betydelse för att främja de areella näringarna till samhällets nytta.

Gruppen kommer bland annat att under 2018 ta fram en syntes av nuläget och arrangera ett externt seminarium för politiker och andra beslutsfattare. Som en inledning till och stöd för gruppens arbete är ett antal nyckelpersoner inbjudna till ett rundabordssamtal med syftet att ta fram ett underlag för vilka problemställningar och ämnesområden som bör vara med i syntesrapporten och det kommande seminariet.

Äganderättsgruppen utgörs av följande personer:

  • Marianne Eriksson, skogsavdelningen, sammankallande
  • Jonas Jacobsson, skogsavdelningen, sekreterare
  • Anne-Li Fiskesjö, allmänna avdelningen
  • Gunnar Palme, jordbruksavdelningen
  • Jan Sandström, skogsavdelningen
  • Ronny Pettersson, enheten för Bibliotek, arkiv och historiska projekt
  • Karin Åhman, Stockholms Universitet
  • Birgitta Naumburg, akademijägmästare, adjungerad

Högtidssammankomsten 2023/Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023/Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…