Så kan åkermark bidra till att fånga in mer koldioxid

Seminarium

Filminspelning
Förmiddag

Eftermidddag

Så kan åkermark bidra till att fånga in mer koldioxid

För att nå Paris-avtalets temperaturmål behövs – förutom att minimera utsläppen av fossilt koldioxid – en ökad inlagring av koldioxid från atmosfären. Detta kan antingen göras med avancerad teknik som s.k. ”Carbon Capture and Storage” eller genom att öka inlagringen av kol i vegetation och mark. En högre mullhalt ger även positiva effekter på skörden, bland annat genom bättre markstruktur, ökad infiltration, bättre närings- och vattenhållande förmåga och ökad biologisk aktivitet.

Ett globalt initiativ kallat 4-promille-initiativet, som bland annat Sverige har skrivit på, har som mål att öka kolinlagringen i jordbruksmark. Namnet syftar på att alla utsläpp av koldioxid från fossila källor skulle kunna läggas fast i marken om dess kolhalt ökade med 0,4 procent per år. Även miljömålsberedningens klimat- och luftvårdsstrategi lyfter potentialen för att öka kolinlagringen i jordbruksmark. Åtgärder som nämns är begränsad plöjning, långliggande vall samt mellangrödor.

På detta seminarium presenteras kunskapsläget kring inbindningen av organiskt kol i jordbruksmark. Resultat från en systematisk kartläggning som bygger på 735 långliggande fältförsök kommer att presenteras, liksom resultat från pågående svensk forskning. Rapporterna finns på Mistra EviEM:s hemsida.

Vidare diskuteras hur denna nya kunskap kan användas i utförandet av nya styrmedel, t.ex. inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP och inom rådgivningen, t.ex. inom rådgivningsprojektet Greppa Näringen. Seminariet vänder sig till myndighetspersoner, rådgivare och bransch.

Moderator: Peter Sylwan, agronom och journalist

Seminariet arrangeras av MISTRA EviEM i samarbete med KSLA, Jordbruksverket, Lunds universitet och SLU.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.