Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen

Seminarium

Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen Mer information
Mer information

Sveriges mål är att vara klimatneutralt till 2045. Ett utvecklat och konkurrenskraftigt jordbruk är en av förutsättningarna för att nå målet.

Det finns ett stort samhällsengagemang för hållbarhet och för klimatfrågor i synnerhet. Med detta som utgångspunkt har IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien) initierat projektet ”Vägval för klimatet” som syftar att ta fram förslag på åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen samtidigt som det stärker svensk konkurrenskraft. Resultatet ska kunna underlätta för beslutsfattarna att väga olika alternativ mot varandra. Projektet drivs genom fem olika delprojekt; Industrisystem, Transportsystem, Energisystem, Jordbrukssystem och Samhällssystem. Samtliga delprojekt presenteras i en rapport och via ett seminarium.

Nu är det dags att presentera den femte och sista delrapporten, den från Jordbrukssystem. Arbetsgruppen för jordbruk har skapats efter ett gemensamt initiativ från KSLA och IVA. Hela projektet kommer att sammanfattas i en syntes som beräknas vara klar i februari 2020.

Stefan Nyström, klimatchef på Naturvårdsverket, är moderator.

Hilda Runsten, miljöchef, LRF, Charlotta Szczepanowski, chef hållbarhet och kvalitet, Coop, Marie Gidlund, verksamhetschef på Sweden Food Arena, och Christel Cederberg, Chalmers är några som medverkar i panelerna på seminariet.

Även politiker kommer att reflektera utifrån sina perspektiv: Kristina Yngwe (C), Birger Lahti (V), Martin Kinnunen (SD), Joar Forssell (L), Patrik Engström (S) och Maria Gardefjäll (MP).

Läs delrapporten:
2019-10 IVA Vägval för klimatet Delrapport 5-G


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…