Så stort är skogsnäringens bidrag i klimatarbetet

Extern arrangör

Så stort är skogsnäringens bidrag i klimatarbetet Mer information
Mer information
Filminspelning:

Så stort är skogsnäringens bidrag i klimatarbetet

Två faktorer avgör ifall vi kommer att klara de högt ställda klimatmålen i Parisavtalet. Dels måste vi drastiskt minska användningen av fossila bränslen. Dels måste vi i stor skala reducera mängden koldioxid i atmosfären. Detta meddelas mycket tydligt i IPCC:s rapport Global Warming of 1.5ºC från 2018 som skapade stor debatt under klimatmötet i Katowice. Rapporten visar också att de omvälvande klimat­åtgärderna måste genomföras inom ramen för hållbar ut­veckling – både för att dra nytta av synergier med andra utvecklingsmål och för att säkerställa att transformationen till ett fossilfritt samhälle blir just hållbar.

Svensk skogsnäring har den unika rollen att kraftfullt bidra till båda dessa avgörande faktorer. Produkter från skogen ersätter fossilbaserade alternativ som stål, cement, plast och kolkraft. När vi bygger i trä, förpackar i kartong och värmer med bioenergi ser vi varje år till att miljontals ton fossil olja och kol kan stanna under jord. Produktutveckling inom byggsektorn, träfiberbaserade varor och biobränslen ger oss ännu mer klimatnytta. Samtidigt sköter vi våra skogar så att sociala, ekonomiska och miljövärden säker­ställs. En effekt av detta är att skogens biomassa stadigt ökar genom att träden binder in stora mängder kol från atmosfären – betydligt mer än vad som avverkas.

Skogsnäringens värdeskapande samverkar alltså med de båda nödvändiga klimatåtgärderna. Detta sker redan idag och dessutom i en skala som innebär ett signifikant bidrag för att nå de mål som sattes upp i Paris. Fortsatt innovation, förbättringar och expansion kan ge oss både lönsam bioekonomisk tillväxt och en timrad grund för ett fossilfritt Sverige.

SCA kommer för första gången att redovisa siffror på före­tagets totala klimatnytta i årsredovisningen för 2018. De positiva effekterna av substitution och ökad inlagring av kol i skogen ställs mot kvarvarande, minskande utsläpp från transporter, industriprocesser och insatsvaror. Seminariet ger en fördjupning i metod, beräkningar och rapporterad total klimatnytta av SCA:s verksamhet. Jag är också mycket glad att välkomna Södra Skogsägarna som presenterar sin vision och sina lösningar för klimatutmaningen och tillsam­mans med inbjudna experter ger ett bredare perspektiv.

Vi hoppas med detta uppmärksamma intressenter och beslutsfattare om skogsnäringens unika klimatpositiva roll för en fossilfri och hållbar framtid.

Välkomna!

Anmälan: senast 20 februari till carin.ekstrom@sca.com

Glöm inte att meddela eventuell specialkost!

 

 

 


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…