Samhällets mål och skogsägarens mål – synergi, målkonflikt eller både och?

Workshop

Samhällets mål och skogsägarens mål – synergi, målkonflikt eller både och? Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Samhällets mål och skogsägarens mål – synergi, målkonflikt eller både och?

Skogen ger oss tillgång till många olika ekosystemtjänster som bidrar till att bygga ett hållbart samhälle. Markägare kan själva ha flera olika mål för sitt skogsägande. Genom det sektorsansvar som formuleras i skogspolitiken bär skogsägarna samtidigt en del av ansvaret för att uppfylla samhällets olika mål. Men vilka är de samhällsmål som kopplar till skogen och skogsägandet? I vilken mån bidrar skogsägarnas egna mål till att uppfylla samhällsmålen?

KSLA:s skogsskötselkommitté bjuder in till dialog om i vilken mån skogsägarnas egna mål bidrar till att uppfylla samhällets mål. I dialogen deltar myndigheter, markägare och forskare. Tanken är att dagen ska ge såväl inbjudna som arrangörer ökad insikt om:

  • vilka samhällsmål som har kopplingar till skogen,
  • synergier och konflikter mellan skogsägares mål för sitt skogsägande och uppfyllande av samhällets mål,
  • hur skog kan skötas för olika mål.

 

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan