Samverkan kring kompetensförsörjning inom livsmedelssektorn

Seminarium

Samverkan kring kompetensförsörjning inom livsmedelssektorn Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Hög kompetens på alla nivåer i kunskapskedjan är en framgångsfaktor i all verksamhet och det gäller i hög grad inom livsmedelssektorn. I den nyligen avslutade konkurrenskraftsutredningen framhålls tydligt behovet av kompetensförsörjning både idag och i framtiden. Frågan lyfts också fram i det pågående arbetet med en svensk livsmedelsstrategi. Vid LRF och SLA pågår ett projekt för att höja attraktionskraften för de gröna näringarna både på kort och lång sikt. En gemensam FoI-plattform håller på att byggas. Kompetensförsörjning är en gemensam faktor i alla projekt för att möta framtiden.

Inom KSLA finns en arbetsgrupp med inriktningen ”Attraktion, kompetensförsörjning och utbildning”. I gruppen ingår representanter från LRF, SLU, Hushållningssällskapet, Näringsdepartementet, Jordbruksverket, Lantmännen och KSLA. Arbetsgruppen vill stärka den gröna sektorn genom att visa på dess betydelse och öka dess attraktivitet. Detta ska ske genom att utbildningsinstitutioner och näringar interagerar effektivt. En väl behovsanpassad kompetensförsörjning driver utvecklingen på ett sätt som skapar konkurrenskraft för både utbildare och näring.

För att få en effektiv kunskapskedja (grundforskning – tillämpad forskning – konceptutveckling – utbildning/rådgivning – företagande – marknad) krävs hög kompetens i alla led samt nära samarbete med bra kommunikation och ansvarsfördelning mellan olika parter.

Arbetsgruppen vid KSLA ger nu särskilt inbjudna från berörda aktörer möjlighet att sitta ner tillsammans efter konkurrenskraftsutredningen och inför arbetet med konkretisering av livsmedelsstrategin. Vi vet redan att strategin kommer att bli ett politiskt dokument som ska hålla i många år (2030) och som kommer att kompletteras med korta, tydliga målsättningar för stat och näring.

Syfte med seminariet är att, med fokus på attraktionskraft och kompetensförsörjning och utifrån en gemensam målbild, komma igång med arbetet med ett branschdokument och en handlingsplan med konkreta åtgärder för den kommande livsmedelsstrategin.

Anmälan senast 26 januari!


Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

25/1: Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett hållbart livsmedelssystem – men vilka innovationer är accepterade och vilka bör tillåtas i framtiden?

Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

25/1: Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett…

Ägarskifte – att lämna över till framtidens producenter

4/2: Ungdomsutskottet arrangerar ett samtal om ägarskifte inom jord och skog ur olika generationers perspektiv. Hur fattas besluten inom familjen? Hur kompenseras syskon? Vad händer om det inte finns några arvingar? Vilket stöd behöver unga för att våga och för att lyckas?

Ägarskifte – att lämna över till framtidens producenter

4/2: Ungdomsutskottet arrangerar ett samtal om ägarskifte inom jord och skog ur…

Så kan vi öka kolinlagringen i svensk jordbruksmark

1/2: Webbinariet belyser frågan om markhälsa och kolinlagring från olika perspektiv – forskare och praktiker bidrar med råd och erfarenheter.

Så kan vi öka kolinlagringen i svensk jordbruksmark

1/2: Webbinariet belyser frågan om markhälsa och kolinlagring från olika perspektiv –…

Samverkan för uppbyggnad av svensk livsmedelsberedskap

18/2: Samverkan för ett robust nationellt flöde av livsmedel. Rundabordsmöte för särskilt inbjudna.

Samverkan för uppbyggnad av svensk livsmedelsberedskap

18/2: Samverkan för ett robust nationellt flöde av livsmedel. Rundabordsmöte för särskilt…