Skogarnas kulturarv INSTÄLLT

Rundabordsmöte

Skogarnas kulturarv INSTÄLLT Klicka för mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Hur vill vi att kulturarvsarbetet i och kring våra skogar ska se ut?

Skogarnas kulturarv behöver förnyad uppmärksamhet utifrån dels gällande kulturpolitik, dels hittillsvarande arbete med kulturminnen i och från skogarna. Kulturarvet lyfts fram i riksdagens beslut om kulturpolitik, där ett av fem mål är att ”främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas”. Skogsstyrelsen lägger stora resurser på att identifiera kulturlämningarna i skogen. Skogsnäringen arbetar målmedvetet för att bevara skogarnas kulturlämningar och är självkritisk när skador rapporteras. Några få skogsmuseer – främst i Lycksele och Siljansfors i Mora – visar skogsbrukets skiftande metoder och gestaltar skogarnas betydelse för Sveriges utveckling. Inslag om skog finns i hembygdsföreningar, som engagerar sig i lokal historia, i några nationella museer samt på Skansen.

Samlade berättelser om skogarnas avgörande roll för människor genom årtusenden, i det som blev Sverige, lyser dock med sin frånvaro. Saknas gör också systematiska och logiska samband mellan å ena sidan i skogarna bevarade kulturminnen och å andra sidan kulturaktiviteter, skyltar eller utställningar som belyser vad minnena betyder.

Ambitionen är att samtalet ska skapa insikter om vikten av att tillgängliggöra, använda och utveckla skogarnas kulturarv, om nuvarande resursfördelning mellan bevarande, tillgängliggörande och utvecklande samt om hur skyddet av det verkligt skyddsvärda ska kunna säkras. I god dialog kan en gemensam framtida bild växa fram: Så vi vill att kulturarvsarbetet i och kring skogarna ska se ut och fungera.

Moderator:
Gunilla Kindstrand, kulturjournalist och ledamot av KSLA

Mer information:
Samtalet arrangeras med andra inbjudna deltagare även den 23 mars och 5 maj.
Kontakta Birgitta Naumburg, birgitta.naumburg@ksla.se, 08-5454 7707.