Skogen 2080

Seminarium

Skogen har hamnat i centrum av en gradvis allt hätskare debatt. Ur ett historiskt perspektiv är detta inte något nytt. Skogen har förekommit i samhällsdebatten under flera perioder under 1900-talet, av många skäl. Det finns något positivt i detta; det reflekterar att många människor har starka känslor för skogen och att det finns ett engagemang för denna för Sverige (och världen) så viktiga resurs.


Skogen 2080 Mer information
Mer information

Debatt är viktigt men samtidigt måste också konflikter hanteras och lösas. Skogen är ett komplext system med många värden, för biologisk mångfald och klimat, för vattenresurser, för jobben och samhällsekonomin. Det är en förnybar resurs om än inte oändlig. Genom de fantastiska egenskaper som träden har så finns oändliga möjligheter till att använda resursen, vilket skapar ett ökat tryck.

Varför välja perspektivet 2080? Nils Bohr sa att ”predictions are difficult, especially about the future”. Vi vet hur svårt det är att förutspå framtiden och det gäller kanske mer än någonsin, inte minst till följd av den mycket snabba tekniska utveckling vi har idag. Men även politiska skeenden och geopolitiska förändringar kan skapa tvära kast i våra samhällens utveckling.

Välkommen till ett seminarium där vi pratar om skogens viktiga roll ur olika perspektiv:

  • 2080 ska vi ha uppnått en ”fossilfri värld”. Vilken roll har skogen haft i den resan och vilken roll tror vi att den kommer att spela i det fossilfria samhället och den fossilfria ekonomin?
  • Även om vi uppnår ”en fossilfri värld” så finns risken för att betydande klimatförändringar har blivit en realitet 2080. De kan vara gradvisa (och därmed lättare att planera för) och/eller plötsliga tröskeleffekter som skapar stor osäkerhet. De människor som föds idag är 60 år 2080. Hur ser deras värld ut? Den skog vi planterar idag är också 60 år 2080 – hur säkrar vi att den är anpassade till ett klimat som kanske ser ganska annorlunda ut mot idag och kan fortsätta att generera värde i alla dess former till dagens barn och unga?
  • Om vi utgår från perspektivet 2080, kan vi då lyfta blicken och tänka fritt utan att fastna i dagspolitik och debatt. De frågor som idag skapar djupa konflikter ska förhoppningsvis till stor del kunna vara lösta långt innan 2080. Hur behöver vi tänka då?

Medverkar gör bland andra Viveca Beckeman, vd Skogsindustrierna, Johanna Mossberg, vice president Biorefinery and energy, Bioeconomy and Health RISE, Thomas Esbjörnsson, processledare Sveaskog, Fredrik Ingemarson, forskningssekreterare SLU, Olle Olsson, Senior Research Fellow Stockholm Environment Institute, Joachim Granit, Creative and Artistic Director Färgfabriken, Emma Meyer Dunér, chefdramaturg Kungliga Dramatiska teatern, Tomas Flodén, chef kapitalförvaltning AMF, Rebecka Le Moine, riksdagsledamot (MP),  Jessica Rosencrantz, riksdagsledamot (M), Lena Ek, ordf IVAs avd Skogsnäringens teknik och Monika Stridsman, ordf KSLA:s Skogsavdelning. Seminariet modereras av Johan Kuylenstierna och Peter Alestig.

Seminariet är ett samarbete mellan IVA:s avdelning Skogsnäringens teknik och KSLA. Det kommer att streamas här: https://www.iva.se/event/skogen-2080/


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…