Skogen brinner! Igen!

Akademisammankomst

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna!

Filminspelning:

Skogen brinner! Igen!

Ett av 2018 års hetaste debattämnen var de många och stora skogsbränderna som drabbade Sverige den gångna sommaren. Vid denna akademisammankomst behandlar vi detta ämne – ”Skogen brinner! Igen!”

2014 års skogsbränder och fjolårets bränder sätter fokus på hur vårt samhälle och skogsbruket hanterar stora händelser i våra skogar. Alla är nog överens om att något måste göras, men på frågorna vad och hur varierar svaren. Dessutom är många olika aktörer inblandade och olika ansvarsområden i samhället berörs.

Är det som hänt något unikt eller kan vi vänta oss fler liknande extrema situationer i framtiden? Vad krävs av samhälle och skogsbruk för att klara denna typ av krissituationer i framtiden och hur kan vi arbeta förebyggande? Är det skogsbrukets fel att det brinner?

I månadsskiftet januari/februari 2019 lämnar utredaren Jan-Åke Björklund sin skogsbrandutredning till regeringen. Här får vi tillfälle att diskutera historia, nutid och framtid utifrån Björklunds slutsatser och olika intressenters inspel.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.


Fytoremediering – växternas möjligheter att lösa viktiga miljöproblem

8/3: Fytoremediering är ett samlingsnamn för saneringsmetoder av förorenad mark, vatten och luft med hjälp av växter. Experter diskuterar aktuell forskning och praktiska tillämningar inom området, i Sverige och utomlands.

Fytoremediering – växternas möjligheter att lösa viktiga miljöproblem

8/3: Fytoremediering är ett samlingsnamn för saneringsmetoder av förorenad mark, vatten och…

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Diskussion under ledning av KSLA:s Forskningsutskott.

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur…

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer bidra till att höja takten i arbetet mot AMR och antibiotikaresistens?

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer bidra till att höja takten i arbetet mot…

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi…