Skogen, virket och byggnadsvården

Rundabordsmöte

Att restaurera kulturhistoriska träbyggnader kräver kunskap om hantverk och gamla metoder liksom tillgång till virke av hög kvalitet. Sådant virke är idag en bristvara och återväxten minskar genom skogsbrukets omloppstider i kombination med kraven på att skydda gamla skogar.

Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.


Skogen, virket och byggnadsvården Mer information
Mer information

KSLA lyfter vid det här rundabordssamtalet, tillsammans med Hantverkslaboratoriet, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, frågan om specialvirke för byggnadsvården och låter olika intressen inom området komma till tals.

Dialog och gemensamt tänkande behövs och vi hoppas att samtalet leder till fortsatt idéskapande arbete på väg mot en hållbar skogsproduktion med möjlighet till såväl en rik biologisk mångfald som produktion av specialvirke för byggnadsvården.


Akademisammankomst med presentation av nya svenska ledamöter

8/12: Dagen är avsedd att på ett avspänt sätt välkomna de nya svenska ledamöterna in i akademiens arbete och gemenskap.

Akademisammankomst med presentation av nya svenska ledamöter

8/12: Dagen är avsedd att på ett avspänt sätt välkomna de nya…

Kompetensförsörjning – nyckelfråga för utveckling av livsmedelsproduktion i Sverige

27/10: Biologiska resurser ska hanteras i ett hållbart system inom primärproduktion, förädling och försäljning och för detta krävs kompetens på olika nivåer. Kommittén för kompetensförsörjning bjuder in till slutseminarium.

Kompetensförsörjning – nyckelfråga för utveckling av livsmedelsproduktion i Sverige

27/10: Biologiska resurser ska hanteras i ett hållbart system inom primärproduktion, förädling…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…