Skogens alla uppgifter

Rundabordsmöte

Skogens alla uppgifter Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Skogens alla uppgifter

Den svenska skogen har många värden. Den ger till exempel råvara för konsumtion, rum för biologisk mångfald, plats för rekreation och bidrar till att motverka klimatförändringen. I olika sammanhang beskrivs skogstillståndet och hur skogsmarken används för att tillmötesgå en mängd förväntningar och krav. Inte sällan förekommer olika uppgifter om hur stor den svenska skogsarealen är, beroende på om all skogsmark enligt FAO:s definition inkluderas eller om endast produktiv skogsmark avses eller andra typer av avgränsningar. Än fler blir varianterna när Sverige redovisar vad som är produktionsmark, mark där mångbruk sker eller mark som har olika grader eller typer av skydd. På samma sätt redovisas även stående virkesförråd på olika sätt beroende på vilka diametergränser som används.

Den 8 december 2017 träffades en grupp med myndighetsrepresentanter med syftet att kartlägga hur olika myndigheter beskriver den svenska skogen för att få en så samlad nulägesbeskrivning som möjligt av den rapportering som sker såväl nationellt som internationellt. Det förs diskussioner om att berörda myndigheter kan komma att få uppdrag i sina regleringsbrev kopplade till markanvändning och skydd. Vid detta samtal var det oklart om det skulle ske.

I regleringsbreven för 2018 finns inga sådana uppdrag. Gruppen behöver därför träffas och diskutera hur den ska gå vidare.