Skogens alla uppgifter

Rundabordsmöte

Skogens alla uppgifter Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Skogens alla uppgifter

Den svenska skogen har många värden. Den ger till exempel råvara för konsumtion, rum för biologisk mångfald, plats för rekreation och bidrar till att motverka klimatförändringen. I olika sammanhang beskrivs skogstillståndet och hur skogsmarken används för att tillmötesgå en mängd förväntningar och krav. Inte sällan förekommer olika uppgifter om hur stor den svenska skogsarealen är beroende på om all skogsmark enligt FAOs definition inkluderas, eller om endast produktiv skogsmark avses eller andra typer av avgränsning. Än fler blir varianterna när Sverige redovisar vad som är produktionsmark, mark där mångbruk sker eller mark som har olika grader eller typer av skydd. På samma sätt redovisas även stående virkesförråd på olika sätt beroende på vilka diametergränser som används.

Syftet med detta möte är att kartlägga hur olika myndigheter beskriver den svenska skogen för att få en så samlad nulägesbeskrivning som möjligt av den rapportering som sker såväl nationellt som internationellt. Kort sagt – vad, var och hur rapporterar vi? Med tanke på ökande förväntningar på skogens bidrag till den växande bioekonomin finns också skäl att diskutera olika begränsningar i brukandet, hur dessa begräsningar definieras och vilka eventuella skillnader som finns hos olika myndigheter när vi redovisar arealer med olika grad av intensitet i brukandet. Mötet avslutas med en diskussion om huruvida det är möjligt att utveckla en myndighetsgemensam begreppsanvändning och definition av begrepp kopplade till skogens användning.