Skogens klimatnytta

Seminarium

Skogens klimatnytta

Utredningen om klimatfärdplan 2050 har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag till en strategi för hur regeringens långsiktiga vision att Sverige år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären ska uppnås. Utredaren ska bl.a lämna förslag till en klimatfärdplan och ett styr- och uppföljningssystem.

Syftet med seminariet som sker i samverkan med Utredningen om Klimatfärdplan 2050 är att öka kunskapen om skogens och skogsbrukets potential att bidra till visionen. Seminariet kommer att utgöra en viktig utgångspunkt för utredningens fortsatta arbete med att ta fram ett förslag till strategi i ett 2050 perspektiv. Vid paneldebatten deltar föredragshållarna och inbjudna representanter från olika organisationer.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.