Skoglig datainsamling för framtiden

Rundabordsmöte

Skoglig datainsamling för framtiden Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Skoglig datainsamling för framtiden

Data från flygburen laserskanning och tredimensionella (3D) punktmoln från digital fotogrammetri håller på att revolutionera skogsinventeringen. Lantmäteriet avslutar nu en laserskanning av hela Sverige.

Från dessa data har Skogsstyrelsen, SLU och tjänsteföretag framställt skogliga skattningar samt underlag för tolkning av skogen och terrängen. Skogsstyrelsens produkter finns fritt tillgängliga under namnet Skogliga grunddata. Flera skogsföretag har även beställt egna skogliga skattningar baserade på Lantmäteriets laserskanning.

Lantmäteriets laserskanning genomfördes med särskilda medel från klimatpropositionen och var avsedd som en engångsinsats. Det finns dock önskemål från bland annat skogssektorn om en återkommande skanning. Med en återkommande försörjning med 3D-data ökar skogsbrukets möjligheter att stärka värdekedjorna samtidigt som miljöhänsynen förbättras. För att dra största nytta av företags- och samhällsvinsterna behövs någon typ av samordning av datafångsten.

Avsikten med rundabordssamtalet är att diskutera:

  • Vilket behov har skogsnäringens av regelbunden försörjning av 3D-data från flygburen laserskanning och digital fotogrammetri?
  • Vad är behovet av uppdaterade och fritt lättillgängliga produkter från 3D-data, som till exempel Skogliga grunddata, som är till nytta för en bred skara användare?
  • Vilka förutsättningar finns det för gemensamma lösningar där myndigheters och skogsföretags försörjning av 3D-data samordnas och eventuellt samfinansieras?

Målsättningen är att rundabordssamtalen ska leda till en fortsatt process till exempel tillsättning av en arbetsgrupp med beslutsmandat från skogsnäringen och myndigheter.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…