Skoglig datainsamling för framtiden

Rundabordsmöte

Skoglig datainsamling för framtiden Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Skoglig datainsamling för framtiden

Data från flygburen laserskanning och tredimensionella (3D) punktmoln från digital fotogrammetri håller på att revolutionera skogsinventeringen. Lantmäteriet avslutar nu en laserskanning av hela Sverige.

Från dessa data har Skogsstyrelsen, SLU och tjänsteföretag framställt skogliga skattningar samt underlag för tolkning av skogen och terrängen. Skogsstyrelsens produkter finns fritt tillgängliga under namnet Skogliga grunddata. Flera skogsföretag har även beställt egna skogliga skattningar baserade på Lantmäteriets laserskanning.

Lantmäteriets laserskanning genomfördes med särskilda medel från klimatpropositionen och var avsedd som en engångsinsats. Det finns dock önskemål från bland annat skogssektorn om en återkommande skanning. Med en återkommande försörjning med 3D-data ökar skogsbrukets möjligheter att stärka värdekedjorna samtidigt som miljöhänsynen förbättras. För att dra största nytta av företags- och samhällsvinsterna behövs någon typ av samordning av datafångsten.

Avsikten med rundabordssamtalet är att diskutera:

  • Vilket behov har skogsnäringens av regelbunden försörjning av 3D-data från flygburen laserskanning och digital fotogrammetri?
  • Vad är behovet av uppdaterade och fritt lättillgängliga produkter från 3D-data, som till exempel Skogliga grunddata, som är till nytta för en bred skara användare?
  • Vilka förutsättningar finns det för gemensamma lösningar där myndigheters och skogsföretags försörjning av 3D-data samordnas och eventuellt samfinansieras?

Målsättningen är att rundabordssamtalen ska leda till en fortsatt process till exempel tillsättning av en arbetsgrupp med beslutsmandat från skogsnäringen och myndigheter.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.