Skogsakademisk kompetens i en föränderlig värld

Workshop

Skogsakademisk kompetens i en föränderlig värld Mer information

Endast särskilt inbjudna.

Skogsakademisk kompetens i en föränderlig värld

Sverige har historiskt sett haft en framgångsrik skogssektor. Den framtida konkurrenskraften för skogssektorn kommer att avgöras av möjligheter att ytterligare öka förädlingsgraden i produkterna och att fortsätta upprätthålla en produktivitet i världsklass. Det betyder att rekrytering av kompetenta personer till näringen, akademin och myndigheterna blir en fortsatt central uppgift och att kunskaps- och kompetensförsörjningen även fortsättningsvis blir kritiska frågor för skogssektorn.

Det var en viktig utgångspunkt när KSLA år 2013 startade Kommittén för kunskaps- och kompetensförsörjning. Kommitténs uppdrag var att stärka konkurrenskraften och innovationsförmågan i svensk skogsnäring genom att:

  • Lägga fram substantiella utbildningsförslag för den akademiska kategorin, som gör utbildningen mer relevant och förbättrar dess kvalitet och som därmed verkningsfullt bidrar till skogssektorns kompetensförsörjning.
  • Föreslå nya kompetenshöjande samverkansformer, dels mellan utbildande och forskande institutioner, dels mellan sådana och skogsnäringens företag och organisationer.
  • Analysera det framtida behovet av högre utbildning och diskutera åtgärder som kan bredda rekryteringsbasen och därmed underlätta kompetensförsörjningen.
  • Inspirera till ökade insatser för skogsbrukets framtoning och attraktivitet, något som i förlängningen kan ge nya förutsättningar för branschens kompetensförsörjning.

Kommitténs arbete och rekommendationer dokumenterades i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift (KSLAT) nr 2-2015 Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning. För att följa upp kommitténs rekommendationer upprättade KSLA:s skogsavdelning 2016 en arbetsgrupp som avslutas 2018. För att säkerställa att det framöver blir en kontinuerlig dialog mellan SLU och näringen om de skogliga utbildningarna genomförs denna workshop.

En viktig utgångspunkt i workshopen är skriften Framtidens skogsakademiker: Skogsakademisk utbildning i ett tidsöverskridande perspektiv (KSLAT nr 5-2018). Målet med dagen är att hitta en modell för hur en kontinuerlig dialog mellan SLU och näringen kan se ut, en modell som ger mervärde för såväl akademin som näringen. Som utgångspunkt för den diskussion har ett förslag till modell tagits fram.

För mer information och program se ovanstående PDF-inbjudan.

Sista anmälan 1 november.

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling av mätmetoderna.

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling…