Skogsbruk i förändrat klimat – Hur påverkas mångfald och miljö?

Seminarium

Klimatförändringen påverkar många viktiga processer i skogsekosystemen, vilket i sin tur påverkar vegetation, mark och vatten. Samtidigt ökar efterfrågan på ekosystemtjänster från skogen. Hit hör inbindningen av kol och önskan om att producera biobränslen i skogen för att öka andelen förnybar energi i samhället. Valen av vilka nyttigheter vi vill ta ut ur skogen styr skogsbrukets utformning. Även det har konsekvenser på växtlighet, mark och vatten.

Ytterligare ett av de mål som finns för skogens användning är en rik biologisk mångfald. Hur ska dessa olika mål kunna förenas och hur påverkas de av ett förändrat klimat? För att svara på dessa komplexa frågor är det viktigt att ha en samlad bild av klimatförändringens och skogsbrukets konsekvenser i ekosystemen. Endast med en sådan överblick kan ett uthålligt skogsbruk bedrivas i framtidens klimat där hänsyn tas till olika mål för Sveriges skogar.

Under detta seminarium kommer skogsbrukets vägval i ett framtida klimat att belysas från olika håll. Seminariet fokuserar på effekter på vegetation, mark och vatten. Vår förhoppning är att seminariet ska bidra till en samlad bild av hur klimat och skogsbruk tillsammans påverkar vår miljö, och till en fortsatt diskussion om hur kloka beslut fattas på vetenskaplig grund i en värld i förändring.

 

 


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…