Skogsmarksvittringen i fokus för framtida god vattenkvalitet och skogsproduktion

Seminarium

 Skogsmarksvittringen i fokus för framtida god vattenkvalitet och skogsproduktion

Baskatjoner (kalcium, magnesium och kalium) är nödvändiga näringsämnen för växter och spelar dessutom en viktig roll genom att begränsa försurning. För att bedriva ett långsiktigt hållbart skogsbruk bör omfattningen av baskatjoner som förs ut ur skogen genom skörd inte överskrida tillförseln.

Mineralvittring är naturens enda sätt att tillföra nya baskatjoner. Askåterföring och gödsling kan delvis komplettera mineralvittringen, men det råder stora osäkerheter kring mineralvittringens hastighet. Det är också osäkert i vilken utsträckning askåterföring till fastmark bidrar till att buffra markförsurning och därmed motverka ytvattenförsurning. Dessutom är askans näringssammansättning sällan sådan att den ökar trädens tillväxt.

Under detta seminarium presenteras och diskuteras de senaste rönen kring vittring och behovet av askåterföring. Det är vår förhoppning att erfarenhetsutbytet under detta seminarium ska hjälpa oss att identifiera de viktigaste forskningsfrågorna för framtiden

Seminariet arrangeras tillsammans med det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Future Forest.

Program 

Moderator   Gustaf Egnell, skog. doktor, SLU

09.00 Samling och registrering
09.30 Välkommen och introduktion
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD
09.40 Varför intresserar sig Future Forests för vittring och näringsomsättning?
Hjalmar Laudon, professor, SLU
09.50 Vetenskap, osäkerhet och policy: utmaningar för hållbart skogsbruk
Martyn Futter, fil doktor, SLU
10.00 Försurningseffekten av biomassauttag jämfört med nedfall av försurande ämnen
Johan Iwald, doktorand, SLU
10.20 Trender av försurningsparametrar i sjöar och vattendrag.
Jens Fölster, fil doktor, SLU
10.40 Regional försurningskänslighet hos ytvatten
Anneli Ågren, fil doktor, SLU
11.00 Diskussion av forskningsbehov
11.30 Lunch
13.00 Långsiktiga effekter av förändrad markanvändning på försurning av sjöar och vattendrag.
Jonatan Klaminder, fil doktor, Umeå universitet
13.20 Ett finskt perspektiv på näringsbalans och intensivt skogsbruk
Martin Forsius, professor, Statens Miljöförvaltning, (SYKE)
13.40 Varför har skogsbruket i norra och södra Sverige olika ställning till askåterföring?
Gustaf Egndell. Skog.doktor, SLU
14.00 QWARTS – Ett projekt om vittring.
Kevin Bishop, professor, Uppsala universitet
14.20 Kaffe
14.50 Perspektiv från inbjudna myndigheter och andra intressenter
15.50 Sammanfattning av dagens diskussioner
Stefan Löfgren, docent SLU
16.00 Avslutning

 

 


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…