Skogsmarksvittringen i fokus för framtida god vattenkvalitet och skogsproduktion

Seminarium

 Skogsmarksvittringen i fokus för framtida god vattenkvalitet och skogsproduktion

Baskatjoner (kalcium, magnesium och kalium) är nödvändiga näringsämnen för växter och spelar dessutom en viktig roll genom att begränsa försurning. För att bedriva ett långsiktigt hållbart skogsbruk bör omfattningen av baskatjoner som förs ut ur skogen genom skörd inte överskrida tillförseln.

Mineralvittring är naturens enda sätt att tillföra nya baskatjoner. Askåterföring och gödsling kan delvis komplettera mineralvittringen, men det råder stora osäkerheter kring mineralvittringens hastighet. Det är också osäkert i vilken utsträckning askåterföring till fastmark bidrar till att buffra markförsurning och därmed motverka ytvattenförsurning. Dessutom är askans näringssammansättning sällan sådan att den ökar trädens tillväxt.

Under detta seminarium presenteras och diskuteras de senaste rönen kring vittring och behovet av askåterföring. Det är vår förhoppning att erfarenhetsutbytet under detta seminarium ska hjälpa oss att identifiera de viktigaste forskningsfrågorna för framtiden

Seminariet arrangeras tillsammans med det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Future Forest.

Program 

Moderator   Gustaf Egnell, skog. doktor, SLU

09.00 Samling och registrering
09.30 Välkommen och introduktion
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD
09.40 Varför intresserar sig Future Forests för vittring och näringsomsättning?
Hjalmar Laudon, professor, SLU
09.50 Vetenskap, osäkerhet och policy: utmaningar för hållbart skogsbruk
Martyn Futter, fil doktor, SLU
10.00 Försurningseffekten av biomassauttag jämfört med nedfall av försurande ämnen
Johan Iwald, doktorand, SLU
10.20 Trender av försurningsparametrar i sjöar och vattendrag.
Jens Fölster, fil doktor, SLU
10.40 Regional försurningskänslighet hos ytvatten
Anneli Ågren, fil doktor, SLU
11.00 Diskussion av forskningsbehov
11.30 Lunch
13.00 Långsiktiga effekter av förändrad markanvändning på försurning av sjöar och vattendrag.
Jonatan Klaminder, fil doktor, Umeå universitet
13.20 Ett finskt perspektiv på näringsbalans och intensivt skogsbruk
Martin Forsius, professor, Statens Miljöförvaltning, (SYKE)
13.40 Varför har skogsbruket i norra och södra Sverige olika ställning till askåterföring?
Gustaf Egndell. Skog.doktor, SLU
14.00 QWARTS – Ett projekt om vittring.
Kevin Bishop, professor, Uppsala universitet
14.20 Kaffe
14.50 Perspektiv från inbjudna myndigheter och andra intressenter
15.50 Sammanfattning av dagens diskussioner
Stefan Löfgren, docent SLU
16.00 Avslutning

 

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…