Skogsmarksvittringen i fokus för framtida god vattenkvalitet och skogsproduktion

Seminarium

 Skogsmarksvittringen i fokus för framtida god vattenkvalitet och skogsproduktion

Baskatjoner (kalcium, magnesium och kalium) är nödvändiga näringsämnen för växter och spelar dessutom en viktig roll genom att begränsa försurning. För att bedriva ett långsiktigt hållbart skogsbruk bör omfattningen av baskatjoner som förs ut ur skogen genom skörd inte överskrida tillförseln.

Mineralvittring är naturens enda sätt att tillföra nya baskatjoner. Askåterföring och gödsling kan delvis komplettera mineralvittringen, men det råder stora osäkerheter kring mineralvittringens hastighet. Det är också osäkert i vilken utsträckning askåterföring till fastmark bidrar till att buffra markförsurning och därmed motverka ytvattenförsurning. Dessutom är askans näringssammansättning sällan sådan att den ökar trädens tillväxt.

Under detta seminarium presenteras och diskuteras de senaste rönen kring vittring och behovet av askåterföring. Det är vår förhoppning att erfarenhetsutbytet under detta seminarium ska hjälpa oss att identifiera de viktigaste forskningsfrågorna för framtiden

Seminariet arrangeras tillsammans med det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Future Forest.

Program 

Moderator   Gustaf Egnell, skog. doktor, SLU

09.00 Samling och registrering
09.30 Välkommen och introduktion
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD
09.40 Varför intresserar sig Future Forests för vittring och näringsomsättning?
Hjalmar Laudon, professor, SLU
09.50 Vetenskap, osäkerhet och policy: utmaningar för hållbart skogsbruk
Martyn Futter, fil doktor, SLU
10.00 Försurningseffekten av biomassauttag jämfört med nedfall av försurande ämnen
Johan Iwald, doktorand, SLU
10.20 Trender av försurningsparametrar i sjöar och vattendrag.
Jens Fölster, fil doktor, SLU
10.40 Regional försurningskänslighet hos ytvatten
Anneli Ågren, fil doktor, SLU
11.00 Diskussion av forskningsbehov
11.30 Lunch
13.00 Långsiktiga effekter av förändrad markanvändning på försurning av sjöar och vattendrag.
Jonatan Klaminder, fil doktor, Umeå universitet
13.20 Ett finskt perspektiv på näringsbalans och intensivt skogsbruk
Martin Forsius, professor, Statens Miljöförvaltning, (SYKE)
13.40 Varför har skogsbruket i norra och södra Sverige olika ställning till askåterföring?
Gustaf Egndell. Skog.doktor, SLU
14.00 QWARTS – Ett projekt om vittring.
Kevin Bishop, professor, Uppsala universitet
14.20 Kaffe
14.50 Perspektiv från inbjudna myndigheter och andra intressenter
15.50 Sammanfattning av dagens diskussioner
Stefan Löfgren, docent SLU
16.00 Avslutning

 

 


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…