Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning

Akademisammankomst

Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning Mer information
Mer information

Hur ska den tryggas?

Sammankomst för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Skogsbruket och skogsindustrins förutsättningar och driftsformer förändras ständigt. Ny teknik och nya produkter utvecklas samtidigt som industrins krav på råvaran blir alltmer sofistikerad. Detta medför behov av kompetens som tidigare inte efterfrågats.

Den högre skogliga utbildningen i Sverige har varit starkt knuten till en sammanhållande yrkes-utbildning av skogstekniker, skogsmästare och jägmästare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). I Norge och Danmark finns inte längre en jägmästarutbildning. I Tyskland är den klassiska skogliga utbildningen under förändring och i Nordamerika sker skoglig utbildning ofta utanför ett sammanhållet program. I Sverige kan man idag vid flera högskolor och universitet läsa likartade kurser i biologi, teknik och ekonomi som ges vid de skogliga programmen vid SLU. Utbildningsformerna och de tekniska hjälpmedlen förändras i snabb takt vilket medför nya förutsättningar för utbildning t.ex. distansundervisning.

Är dagens skogliga utbildning i Sverige anpassad till näringens behov? Är det bra att ha den högre skogliga utbildningen utformad som en samlad yrkesutbildning vid ett universitet (SLU)? Detta är frågor som behöver diskuteras då näringen är starkt beroende av att den framtida kompetens-försörjningen tryggas.

Program

15.00  Kaffe i Oscars källare

15.30  Formell sammankomst

15.45
– Strategin för utbildningen vid SLU:s skogliga fakultet  Tomas Lundmark, Dekanus, Skogsfakulteten SLU
– Flexibelt lärandekoncept i sydsvensk skoglig utbildning  Erika Olofsson, Programansvarig Skog och Trä, Linnéuniversitetet
– Vilken kompetens behöver skogsbruket?  Sune Nilsson, Personalchef, Mellanskog
– Diskussion och avslutning  Linda Hedlund

18.00  Ärtsupé


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…