Skogsnäringens kompetensförsörjning – en ödesfråga

Seminarium

Skogsnäringens kompetensförsörjning – en ödesfråga Mer information
Mer information

Skogsnäringens kompetensförsörjning – en ödesfråga

Under 1990- talet blev ungdomars attityder till industriarbete och produktion mer negativ, något som också fick genomslag i de areella näringarna jord- och skogsbruk. Genom ett målinriktat arbete för att utveckla och marknadsföra den moderna yrkesrollen som ledare eller specialist inom skogsbruket har rekryteringsläget för den skogliga utbildningen på SLU förbättrats men det är ojämnt fördelat över landet. Skogsnäringen har även ett bredare behov av rekrytering av personer med andra utbildningar än skogliga, t.ex. ingenjörer med olika inriktning.

Rådande attityder till skog och skogsbruk hos den unga generationen, den accelererande urbaniseringen och den bild som allmänheten får av skogsbruket i media kan indirekt komma att påverka kompetensförsörjningen.

Skogsavdelningen har med anledning av detta bildat en kommitté för kompetensförsörjning inom skogsbruket som kommer att verka 2013–2015. Syftet är att stärka konkurrenskraften och innovationsförmågan inom svensk skogsnäring. Kommitténs uppgift är bland annat att analysera skogsbrukets framtida behov av högre utbildning och diskutera åtgärder som kan bredda rekryteringsbasen, och därmed underlätta kompetensförsörjning.

Avsikten med detta seminarium är att belysa och diskutera denna frågeställning, med ambitionen att ge kommittén uppslag till dess fortsatta arbete.

Seminariet arrangeras i samarbete mellan KSLA och IVA.

Program

Moderator   Mats Sandgren, ordförande i KSLA:s Kommitté för kompetensförsörjning

13.00 Inledning, Mats SandgrenArbetsgivarnas behov, idag och i framtiden
– Kajsa Nilsson, HR-chef  Södra skogsägarna
– Elisabet Salander Björklund, VD Bergvik Skog
– Peter Högberg, dekanus, Skogsfakulteten SLU
10.00 Vad erbjuds, hur marknadsförs utbildningarna och hur sker matchningen mellan arbetsgivarna och läroplanen?
– Börje Börjesson, adjunkt, Skogsmästarskolan, SLU
– Peter Högberg, dekanus, Skogsfakulteten SLU
– Ulf Sellgren, docent, Maskinkonstruktion, KTH
14.00 Diskussion
14.30 Kaffe
15.0 Vad händer och hur resonerar ungdomarna?
– Elenore Hallgren, Framtidsresan, Skogsindustrierna
– Michael Ahlström, VD och grundare Sprout Park / Britny
– Studenter vid SLU och KTH
15.40 Diskussion och sammanfattning
16.30 Avslutning