Skogsnäringens värdekedjor

Seminarium

Skogsnäringens värdekedjor – definition, dagsläge och angelägna utvecklingsområden

De flesta är övertygade om att skogsnäringen har mycket mer att ge, men för detta krävs värdeskapande förnyelse. För att närmare undersöka möjligheterna har en grupp med koppling till IVA och KSLA (Kommittén för skoglig teknik och logistik) fört rundabordssamtal om skogs-näringens värdekedjor. Centrala frågeställningar har varit hur befintliga värdekedjor fungerar och kan utvecklas samt hur nya kan skapas.

Vid detta seminarium, som arrangeras i samarbete med IVA Avd. VIII, redovisas resultaten från det arbetet. Seminariet tar upp skogsnäringens situation, värdekedjebegreppet och möjligheter att utveckla samt ta fram nya produkter ur skogsråvara. Vi kommer även att redogöra för hur man i Kanada på ett ambitiöst sätt angripit dessa frågor.

Avslutningsvis vill vi diskutera hur arbetet kan drivas vidare, på vilken nivå, med vilka aktörer och med vilken finansiering.

Seminariet vänder sig till alla som vill bidra till utvecklingen av skogsnäringens värdekedjor; företrädare för industri och skogsbruk, energiföretag, FoU-organisationer, forskningsfinansiärer och beslutsfattare.

För mer information och program, se ovanstående PDF-fil.

 


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…