Skogsnäringens värdekedjor

Seminarium

Skogsnäringens värdekedjor – definition, dagsläge och angelägna utvecklingsområden

De flesta är övertygade om att skogsnäringen har mycket mer att ge, men för detta krävs värdeskapande förnyelse. För att närmare undersöka möjligheterna har en grupp med koppling till IVA och KSLA (Kommittén för skoglig teknik och logistik) fört rundabordssamtal om skogs-näringens värdekedjor. Centrala frågeställningar har varit hur befintliga värdekedjor fungerar och kan utvecklas samt hur nya kan skapas.

Vid detta seminarium, som arrangeras i samarbete med IVA Avd. VIII, redovisas resultaten från det arbetet. Seminariet tar upp skogsnäringens situation, värdekedjebegreppet och möjligheter att utveckla samt ta fram nya produkter ur skogsråvara. Vi kommer även att redogöra för hur man i Kanada på ett ambitiöst sätt angripit dessa frågor.

Avslutningsvis vill vi diskutera hur arbetet kan drivas vidare, på vilken nivå, med vilka aktörer och med vilken finansiering.

Seminariet vänder sig till alla som vill bidra till utvecklingen av skogsnäringens värdekedjor; företrädare för industri och skogsbruk, energiföretag, FoU-organisationer, forskningsfinansiärer och beslutsfattare.

För mer information och program, se ovanstående PDF-fil.

 


Högtidssammankomsten 2023/Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023/Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…