Skogsnäringens värdekedjor

Seminarium

Skogsnäringens värdekedjor – definition, dagsläge och angelägna utvecklingsområden

De flesta är övertygade om att skogsnäringen har mycket mer att ge, men för detta krävs värdeskapande förnyelse. För att närmare undersöka möjligheterna har en grupp med koppling till IVA och KSLA (Kommittén för skoglig teknik och logistik) fört rundabordssamtal om skogs-näringens värdekedjor. Centrala frågeställningar har varit hur befintliga värdekedjor fungerar och kan utvecklas samt hur nya kan skapas.

Vid detta seminarium, som arrangeras i samarbete med IVA Avd. VIII, redovisas resultaten från det arbetet. Seminariet tar upp skogsnäringens situation, värdekedjebegreppet och möjligheter att utveckla samt ta fram nya produkter ur skogsråvara. Vi kommer även att redogöra för hur man i Kanada på ett ambitiöst sätt angripit dessa frågor.

Avslutningsvis vill vi diskutera hur arbetet kan drivas vidare, på vilken nivå, med vilka aktörer och med vilken finansiering.

Seminariet vänder sig till alla som vill bidra till utvecklingen av skogsnäringens värdekedjor; företrädare för industri och skogsbruk, energiföretag, FoU-organisationer, forskningsfinansiärer och beslutsfattare.

För mer information och program, se ovanstående PDF-fil.