Skogsskadegörarnas konsekvenser

Seminarium

Workshopen ska ge en samlad lägesbild av de mest betydande orsakerna till skador på Sveriges skogar, med utgångspunkt från aktuella och omfattande angrepp av insekter på granskog i söder och svampangrepp i ungskogar i norr.

En viktig del av arbetet med att minimera negativa verkningar av skador i skogen är att uppskatta deras ekonomiska, inklusive skoglig tillväxt, ekologiska och sociala betydelse. Ett systematiskt helhetsgrepp om en sådan värdeuppskattning har egentligen inte tagits. Syftet med workshopen är att initiera ett sådant arbete vilket omfattar identifiering av viktiga principer för värdering, huvudsakliga skadeorsaker, omvärldsspaning om erfarenheter från andra länder. Vi kommer att belysa olika konsekvenser av skadegörare på skogen, både för skogsägare och samhället i stort. Målet för dagen är att ge ett underlag för kommitténs fortsatta arbete.

Denna workshop är en startpunkt för KSLA:s Kommitté för skador på skog, med uppdrag att medvetandegöra betydelsen av skogsskador, höja kompetensen samt belysa skogsskadornas koppling till klimatförändringen. (Skador på skog som är förorsakade av vilt kommer att behandlas mer ingående vid ett senare tillfälle.)