Skötselstrategier för olika målskogar

Workshop

Skötselstrategier för olika målskogar Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Skötselstrategier för olika målskogar

Den svenska skogen ses som en gemensam resurs med många olika intressenter. Det leder till ett flertal olika målbilder för skogens användning. Det är dock skogsägarens drivkrafter och mål – inom ramen för samhällets regelverk och andra spelregler – som avgör hur skogen sköts.

KSLA:s skogsskötselkommitté har en viktig uppgift i att belysa skogsskötselns betydelse för att nå olika mål för skogens användning. Kommitténs arbete utgår från scenarioanalyser som har genomförts inom forskningsprogrammet Future Forests baserat på önskvärda framtidsskogar. Dessa har definierats av grupper med olika intresseinriktningar: skogsbruk och energiindustri, naturvård, samiska samt rekreation och friluftsliv.

Denna workshop arrangeras av KSLA:s skogsskötselkommitté till vilken forskare från bl.a. Future Forests bjuds in. Syftet med workshopen är att beskriva vilka åtgärder och strategier inom skogsskötsel som skogsägare kan använda för att nå ett urval definierade mål.