2012-05-31 Inbjudan Slam och tekniska lösningar


Slam och tekniska lösningar – nuläge och alternativ. Slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk

Koll på kolet!

2012-05-31 Inbjudan Slam och tekniska lösningar Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

2012-05-31 Inbjudan Slam och tekniska lösningar KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

2012-05-31 Inbjudan Slam och tekniska lösningar KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

2012-05-31 Inbjudan Slam och tekniska lösningar Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.