Smakens värde – för individen, producenten och förädlaren

Seminarium

Filminspelning

Smakens värde – för individen, producenten och förädlaren

Smak är en av de tyngsta faktorerna bakom valet av den mat vi önskar att äta. Bakgrunden till varför vi tycker om viss mat kan bland annat förklaras av vår kulturella bakgrund och traditioner, liksom sannolikt också evolutionsbiologiska överlevnadsmekanismer. I samband med det ökande intresset för mat i allmänhet kommer livsmedelssäkerhet, produktionsmetoder och ursprung oftare före smaken i fokus. Många gånger handlar diskussionen om hälsosam mat, mat ”fri från” eller om konventionell alternativt ekologiskt producerad mat. Producentens marknadsföring görs sällan utifrån smakens värde utan den sker utifrån mervärden som t.ex. produktions- och miljövärden.

Målet för seminariet är att belysa på vilket sätt smak som värdeskapare kan prioriteras genom hela livsmedelskedjan. Här blir centrala frågor hur råvarans goda smak uppstår och hur den bibehålls eller förändras genom processkedjan. Har smaken betydelse för varans värde och konkurrenskraft? Vilken roll har smaken och aktuella smakpreferenser för individens och befolkningens hälsa? Kan det finnas en potential att förstärka livsmedelsproduktionens olika led och samtidigt skapa ökad kundnöjdhet genom att strategiskt arbeta med smak som utgångspunkt genom hela kedjan?

För att lyfta smakens värde för individen, producenten och förädlaren bjuder Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens kommitté för livsmedelsproduktionens värdekedja in till ett seminarium om smakens mervärden i olika led av kedjan.

Seminariet riktar sig till alla aktörer inom livsmedelskedjan, från producent till konsument, med huvudfokus på att skapa en arena där olika intressenter möts.

 

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.